VII. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

VII. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov bude prebiehať v dňoch od 28. do 31. júla 2009 v Báčskom Petrovci. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v žiackom domove v Petrovci.
 Seminár v organizácii Festivalového výboru FF Tancuj, tancuj v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pripomíname, že z každého prihláseného spolku jeden frekventant má hradené tri plné penzie. Pre ostatných prihlásených frekventantov finančná úhrada, ktorá sa bude hradiť na tvári miesta po príchode,  je 4.500,00 dinárov v hotovosti.
 Frekventanti zo zahraničia (Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko) majú hradené tri plné penzie po traja z každej krajiny, pre ostatných frekventantov úhrada je 50 eur. 

 Prihlášky pre účasť na seminári je potrebné zaslať najneskoršie do 15. júla 2009 poštovou zásielkou na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 21000 Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina 1/5 – prihláška na seminár, alebo prostredníctvom faxu 021/422-989 a e-mailu: marija.pavlov@rada.org.rs.
 Vedúcim seminára bude Mgr. art. Martin Urban – pedagóg a choreograf zo Zvolena – Slovenská republika. V práci mu budú pomáhať odbornici slovenského tanca, spevu a hudby.
 Seminár bude prebiehať v troch skupinách:
– pre choreografov a umeleckých vedúcich tanečných skupín,
– pre umeleckých vedúcich speváckych skupín a
– pre vedúcich orchestrov a hra na hranozvučných nástrojoch.
 Seminár sa začína  v utorok 28. júla 2009 o 15,00 hodine v miestnostiach Žiackeho domova v Báčskom Petrovci, ul. Fiskultúrna č. 15.