Štvrté zasadnutie Programovej rady Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

V Novom Sade dňa 11. júna 2013 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny po štvrýkrát v tomto roku zasadala Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM v úlohe Programovej rady 43. Folkórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch.

Prítomní boli: Valentín Michal Grňa (predseda), Ján Marko, Michal Hataľa, Željko Čapeľa, Jaroslav Litavský, koordinátor Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Marijan Pavlov a médiá.

Na schôdzi sa členovia komisie, čiže Programovej rady zmienili o uplynulom 43. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… a koordinátor festivalu M. Pavlov podal svoju správu. Správy odborných porôt, ktoré hodnotili prednesy speváckych skupín, orchestrov a výkony tanečných skupín neboli zaslané, keďže po deň schôdze ešte neuplynuli dva týždne od ukončenia festivalu. Aj napriek tomu festival bol v celku zhodnotený pozitívne.

V pokračovaní schôdze sa hovorilo o predbežnom dátume 10. Seminára pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov a skupín a o dátume 48. Stretnutia v pivnickom poli.