Stretnutie na Ministerstve v Belehrade

Úradné stretnutie sa na Ministerstve v Belehrade uskutočnilo 22. augusta 2014 v kabinete zástupkyni ministra Zorany Lužanin, ktorá je poverená medzi ostatným aj vzdelávaním v jazyku národnostných menšín. Delegáciu národnostných menšín predstavovala PaedDr. Svetlana  Zolňanová, predsedníčka VPV slovenskej Národnostnej rady, Anisoara Caran, predsedníčka VPV rumunskej Národnostnej rady a Slavko Sabo, člen VPV rusínskej Národnostnej rady.

Keďže je pani  zástupkyňa ministra vedúcou pracovnej skupiny, ktorá vypracuje návrh Zákona o učebniciach a učebných pomôckach, predstavitelia národnostných rád sa vyjadrili o potrebe doriešenia rôznych problémov, v prvom rade finančných, pri vydávaní tzv. nízkonákladových učebníc. Početné návrhy delegácie sa stanu súčasťou návrhu zákona a prvá verejná rozprava v Novom Sade je naplánovaná na polovicu septembra t.r.

Veľký dôraz sa venoval potrebe angažovania osvetových poradcov v jednotlivých školských spávach, ktorí by sledovali vyučovanie v jazyku menšín ako aj vylepšeniu komunikácie medzi predstaviteľom Národnej osvetovej rady a menšinami žijúcimi v Srbsku.

Súčasťou stratégie vzdelávania pre národnostné menšiny sa stane aj návrh riešenia financovania vyučby jazyku s prvkami národnej kultúry pre stredné školy. V rámci reformy gymnázií a stredných odborných škôl sa tento predmet dostane do skupiny voliteľných predmetov, a tak sa vyrieši jeho postavenie aj z finančného aspektu.

Ministerstvo prejavilo záujem o oživenie vzdelávania učiteľov v slovenskej reči akreditovaním dvojjazyčného vzdelávacieho programu na niektorej Pedagogickej fakulte v spolupráci so Slovenskou republikou. Ďalšie kroky, ktoré je potrebné podujať k tejto problematike, je nadväzovanie spolupráce s Národnou radou pre vysokoškolské vzdelávanie.

Nastolená bola aj otázka prenosu časti zakladateľských práv na našu Národnostnú radu nad školami, ktoré sme vyhlásili za inštitúcie s národnostným významom pre našu menšinu.

Záverom pani Lužaninová informovala predstaviteľku našej NRSNM, že sa očakáva v dohľadnej dobe aj podpisovanie medzištátnej dohody z oblasti vzdelávania medzi Republikou Srbska a Slovenskou republikou.