Stretnutie dolnozemských slovenských pedagógov

V dňoch 8. 10. októbra t. r. prebiehalo stretnutie dolnozemských slovenských pedagógov na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békéšskej Čabe v Maďarsku. Na stretnutí bolo okolo 50 účastníkov prevažne učiteľov slovenčiny ale i iných predmetov ako aj predstavitelia iných inštitúcií a združení, ktorých činnosť sa medziiným zameriava i na slovenské menšinové školstvo z Rumúnska, Srbska a Maďarska.

 Na úvod stretnutia riaditeľka školy pani Edita Pečeňová pozdravila účastníkov a hostí a poďakovala sa všetkým, ktorí umožnili realizovať toto podujatie. V prvom rade Spolku čabianskych Slovákov, ktorý vypracoval tento projekt a zabezpečil prostriedky na jeho realizáciu z USŽZ a Fondu na podporu medzinárodnej spolupráce civilných organizácií v Maďarsku, ale i sponzorom ktorí prispeli aby toto stretnutie dopadlo i obsahovo i organizačne nadštandardne. Stretnutie pozdravil i generálny konzul Slovenskej republiky v Maďarsku a vyzdvihol význam takýchto stretnutí pre slovenské menšinové školstvo na Dolnej zemi.
 Hlavným cieľom podujatia bola výmena skúseností a identifikácia spoločných problémov v tejto oblasti. Z každej krajiny traja predstavitelia prezentovali svoje príspevky z oblasti slovenského menšinového školstva ( zo Srbska to boli V. Boldocká, M. Korošová a S. Zolňanová), takže bolo počuť napr. o aktuálnych problémoch vyučovacieho procesu po slovensky v jednotlivých krajinách, o úspechoch dosiahnutých na súťaženiach žiakov zo slovenčiny, o učebniciach, o postavení slovenčiny vo vzdelávacom systéme, o význame vyučovania ostatných predmetov po slovensky atď. Pracovnú časť stretnutia ukončil prof. Miroslav Kmeť zo Slovenskej republiky, ktorý veľmi pútavo hovoril na tému Dolnozemské Slovensko v 19. storočí. Profesor Kmeť každému účastníkovi venoval svoju knihu Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí.
 V diskusii, ktorá nasledovala po skončení prednášok, sa účastníci zhodli o potrebe sústavneho stretania sa s cieľom sledovať diania v tejto oblasti s tým, aby sa každý rok stretnutie konalo v inej z týchto krajín a boli tematické.
 Po pracovnej časti nasledovala obchôdzka Čaby, jej pamätihodností a nakonec sa hostitelia postarali o nekaždodenný zážitok pod názvom O tradíciách netradične, keďsa účastníci stretnutia na konských vozoch odviezli na neďaleký salaš a obzreli si najstarší dom v Čabe.
 Kiežby aj ďalšie stretnutia boli tak úspešné.