Postavenie slovenčiny vo vzdelávacom systéme v Srbsku

 Keď chceme hovoriť o kvalite a úrovni vyučovania slovenčiny na školách v Srbsku, nemôžeme nekonštatovať, že pôsobíme v prostredí, ktoré je vyše 250 rokov odlúčené od materského štátu a od roku 1919 vojvodinské školy na Dolnej zemi patria najprv Juhoslávii a najnovšie Srbsku, teda štátu, kde je úradný a väčšinový jazyk srbčina. Slovenčina si v najnovších zákonných predpisoch našla miesto ako jeden z úradných jazykov vo Vojvodine a podľa tzv. zdedených práv vyučovanie na školách vo Vojvodine prebieha v 6 jazykoch (medzi ne patrí aj slovenčina). Najprv, však, predostriem celkový stav na školách v školskom roku 2009/2010:

 V školskom roku 2009/2010 máme evidované vyučovanie v slovenských alebo bilingválnych skupinách na 11 predškolských ustanovizniach v 17 prostrediach a to: v Báčskom Petrovci, Kulpíne, Hložanoch, Kysáči, Selenči, Laliti, Starej Pazove, Kovačici, Padine, Jánošíku, Aradáči, Lugu, Vojlovici, Bielom Blate, Erdevíku a pri základných školách v Pivnici a v Silbaši. 976 detí je zaradených do 43 skupín rôznych vekových kategórií. Keď ide o vyučovanie v slovenskej reči na základých školách je do 159 riadnych a 11 kombinovaných tried zaradené 3 179 žiakov, a to v  Padine, Báčskom Petrovci, Kovačici, Kysáči, Starej Pazove, Selenči, Pivnici, Kulpíne, Hložanoch, Jánošíku, Aradáči, Silbaši, Erdevíku, Laliti, Lugu, Bielom Blate a Slankamenských Vinohradoch. Najpočetnejšia je ZŠ Maršala Tita v Padine a počíta 605 žiakov, kým najmenší počet žiakov je v Slankamenských Vinohradoch, kde je v jednej kombinovanej tirede iba 6 žiakov. Pre žiakov s osobitnými potrebami, ktorých je v slovenských triedach 59 sa organizuje vyučovanie v Báčskom Petrovci, Selenči, Hložanoch, Kovačici a v Padine. Na základných školách 377 učiteľov realizujú vyučovanie v slovenskej reči. Mnohé predmety sú však zastúpené iba po srbsky. Vo svojom školení potom môžu naši žiaci v slovenskej reči pokračovať na gymnáziu v Báčskom Petrovci a v Kovačici a na Vysokej odbornej škole pre vychovávateľov v Novom Sade, na Pedagogickej fakulte v Sombore, vo vysunutom oddelení v Báčskom Petrovci (ešte iba dva roky, lebo fakulta nedostala akreditáciu pre malý počet po slovensky hovoriacich odborníkov), na Filozofickej fakulte na Oddelení Slovakistiky v Novom Sade a na Filologickej fakulte v Belehrade.
    Od septembra roku 2010 začala s prácou aj vysunutá trieda základnej hudobnej školy v Báčskom Petrovci a premýšľa sa o otvorení strednej odbornej školy – poľnohospodárskej školy vo Futogu (trieda je schválená a vypracúvajú sa osnovy a priprávajú sa učebnice), kde je v tomto školskom roku do slovenskej triedy vyjadrených 9 žiakov. 
Pre žiakov, ktorí navštevujú vyučovanie na školách, kde nejestvujú slovenské triedy, sa organizuje vyučovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry na vyše 30 základných a 8 stredných školách vo Vojvodine, ako aj v Bóľovciach a Dobanovciach pri Belehrade.
    Jeden zo základov kvalitného vyučovania je odborná zastúpenosť na školách s vyučovacou rečou slovenskou. Už niekoľko rokov sa pravidelne sledujú kádrové potreby na školách a deficitárne kádre, akými sú učitelia prírodných vied a defektológia, sa pravidelne štipendujú. Zakončeným profesorom sa pomáha pri zamestnávaní a pre tých, ktorí sa rozhodnú pokračovať vo svojom profesionálnom zdokonaľovaní sa poskytuje finančná pomoc. Pre študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v Slovenskej republike sa poskytuje poradenstvo a zoskupujú sa prihlášky pre štipendiá. Problém je, však, že sa potom mladí vyškolení odborníci najčastejšie nevracajú domov a tým sa v poslednom čase zaznamenáva veľký odliv inteligencie medzi slovenskou menšinou, o čom svedčí aj malý počet magistrantov a doktorandov, ktorí by potom mohli pôsobiť ako vedeckí pracovníci alebo profesori na našich fakultách.
S cieľom dosiahnuť čoraz väčší počet žiakov v slovenských triedach na gymnáziách sa finančne podporujú stredoškoláci oboch gymnázií, tí v Kovačici s bezplatnými učebnicami a cestovnými lístkami a tí v báčsko petrovskom internáte, bezplatným pobytom počas celého školského roka.
Veľkou výhodou pre slovenské školstvo je aj Zákon o základoch systému výchovy a vzdelávania, ktorý umožňuje, aby sa pri zamestnávaní od učiteľa, ktorý má pracovať v slovenskej triede, žiadala znalosť spisovnej slovenčiny. Budúci zamestnanec s prihláškou na súbeh prikladá diplom alebo potvrdenie, že zakončil slovenské gymnázium alebo zložil lektorát zo slovenského jazyka na vysokoškolskej úrovni. Úradné Školské dokumenty (žiacke knižočky, vysvedčenia, potvredia, prevodky,…) sa vydávajú dvojjazyčne a denník – triedna kniha sa píše v reči, v ktorej prebieha vyučovanie.
Zákon o učebniciach a učebných pomôckach zabezpečuje prekladanie do menšinových jazykov všetky učebnice, ktoré sú schválené v Ministerstve školstva a pre slovenský jazyk si vypracúvame vlastné učebnice (čítanky, gramatiky, lektúru) ako aj pre hudobnú kultúru a dodatky z dejín a výtvarnej kultúry.
Zákonom o národnostných radách sa menšine umožňuje, aby priamo vplývala na výber Správnych rád – Školských výborov delegovaním svojich členov a dávaním súhlasu na členov spred lokálnej samosprávy a pri voľbe riaditeľov ustanovizní, kde jestvujú slovenské triedy, sa dáva súhlas na jednotlivých kandidátov. V školách, kde sa vyučuje slovenčina ako voliteľný predmet (aj keď je v škole iba jeden žiak), sa dáva mienka na voľbu riaditeľa. Schvaľuje sa Plán práce a správa o činnosti slovenských gymnázií a internátu. Schvaľuje sa zoznam žiakov prijatých do žiackych  a študentských domovov v Novom Sade, ako aj súhlas pri formovaní ich správnych rád a riaditeľov ustanovizní.  
V rámci reformy vo vzdelávaní sa vypracúvajú učebné osnovy, štandardy a budú sa organizovať záverečné skúšky z materinského jazyka. Testy a zbierky úloh z matematiky, z ktorých sa žiaci pripravujú pre záverečné skúšky sa prekladajú (do slovenčiny). Všetky súťaže na školskej, obecnej, okresnej a republikovej úrovni sa organizujú aj pre slovenský jazyk a zo všetkých predmetov sa testy žiakom ponúkajú aj po slovensky.
V spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie a Ministerstvom školstva v Srbsku sa doriešili otázky zachovania počtu tried s vyučovacou rečou slovenskou, založili sa nové triedy alebo skupiny v tých prostrediach, kde postupom času v minulosti prišlo k ich zániku, doriešili sa otázky financovania platov pre našich učiteľov, keď ide o slovenčinu ako voliteľný predmet.
Venuje sa veľká pozornosť spolupráci s ostatnými predstaviteľmi menšín, spoločne sa vystupuje pred verejnosť a pred úrady, o všetkých problémoch sa snažíme pravidelne informovať širšiu verejnosť a všetkým vzdelávacím inštitúciám, zamestnaným v nich a žiakom a rodičom sa snažíme poskytovať presné, správne  a pohotové informácie. Snažíme sa do racionalizácie školského systému pristúpiť premyslene, strategicky, odmerane a odborne; zvážiť každý problém, nevyhýbať sa neriešených otázkam, a tak zabezpečiť bezpečný, kvalitný menšinový vzdelávací systém, ktorý bude spĺňať zákonné predpisy štátu, v ktorom žijeme a zabezpečí obstátie tradičného slovenského školstva na týchto priestoroch.

Predsedníčka Výboru:
PaedDr. Svetlana Zolňanová