Správa o účasti Združenia vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny na vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou pod názvom – Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien

Na pozvanie Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), predstaviteľky Združenia vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny sa 11. a 12. októbra zúčastnili na vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou pod názvom Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien.

Zorganizovali ju v spolupráci  s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Prešovskou univerzitou a Pedagogickou fakultou a mestom v Košiciach.

Cieľom vedecko-odbornej konferencie bolo poukázať na prítomnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie v kontexte súčasných zmien a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Spred Združenia na konferenciji sa zúčastnili tri predstaviteľky: predsedníčka združenia Boženu Levárska z B. Petrovca, vychovávateľka Ľudmila Čapandová zo Selenče a psychologička Alenka Repac z Nového Sadu. Cestu, pobyt a účasť na konferencii financovala Národnostna rada slovenskej národnostnej menšiny.

IMG 3195

Prvý deň odzneli slávnostné príhovory, potom sa špičkoví predstavitelia z oblasti predškolskej výchovy zmienili o tom, prečo a aké zmeny nastávajú v ich predškolskej sústave. Taktiež, dozvedeli sme sa aj o tom s akými problémama v predprimárnom vzdelávaní zápasia v Poľsku.

Témy hlavných príspevkov boli nasledovné:

  • Cesta za dobrou materskou školou – PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
  • Materská škola v spleti súčasnej kurikulárnej politiky – Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
  • Evolúcia učiteľa predprimárneho vzdelávania v interakcii spoločenských potrieb – PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD.
  • Čo vieme/nevieme o materskej škole v súčasnosti? – PaedDr. Ilona Uváčková
  • Križovatky domácich tradícií a medzinárodných koreňov vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom detstve -Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
  • Predškolské vzdelávanie v Poľsku – prof. dr. hab. Božena Irena Muchacká

Konkrétne zmeny na Slovensku nastávajú v tom, že doteraz témy v práci s deťmi boli rozdelené do okruhov a teraz im je cieľom viac sa priblížiť ku škole. Nové štyri okruhy sa preformulujú do siedmich výchovno-vzdelávacích oblastí. Okruhy tam uviedli roku 2008 a teraz postupne prechádzajú na sedem oblastí. Na základe reakcii prítomných učiteliek, mohli sme uzavrieť že nastávajúce zmeny nie su veľmi vítané v materských školách. O tom koľko legislatíva zmení konkretnu prax, dozvedieme sa už o rok.

IMG 3214

Počas prestavky pohli sme si pozriet výstavy rôznych vydavateľov a zaobstarať si odbornú literatúru, edukačné knihy a didakticke pomôcky. Postarali sme sa vybrať literatúru pre Združenie ktorá skvalitní výchovno-vzdelávacie činnosti v našom prostredí.

Na druhý deň sa pokračovalo s workshopmi a panelovými diskusiami s lektormi pedagogických fakúlt priamo v materských školách. Z piatich ponúknutých oblastí každá účastníčka si potom zvolila, kde sa zapojí. My sme si zvolili matematickú, jazykovú a hudobnú oblasť. Tu sme získali veľa konkrétnych poznatkov, ktoré môžeme uplatniť vo vlastnej práci.

Účasťou na konferencii sme si získali nove vedomosti, dostali nové nápady, dodatočnú motivaciu a taktiež si nadoviazali aj nové kontakty.

Účastníčky konferencii:

Božena Levárska
Ľudmila Čapandová
Alenka Repac