Prezentácia databázy o úradnom používaní jazykov a písem

 
Dňa 13.septembra 2012 sa v budove vlády AP Vojvodiny uskutočnila prezentácia databázy o úradnom používaní jazykov a písem v mestách a obciach Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.  Databázu zostavil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá na základe údajov z roku 2011, ktoré doručili jednotky lokálnej samosprávy a verejné podniky. Databáza obsahuje údaje o počte a štruktúre zamestnaných príslušníkov národnostnej menšiny v orgánoch správy a vo verejných podnikoch, ktoré založila lokálna samospráva, o ústnej a písomnej komunikácií zamestnaných v orgánoch správy so stránkami, o počte dokladov vydaných v jazyku a písme národnostnej menšiny atď. 
 
Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá zverejnil databázu na webovej stránke:  www.ounz.vojvodina.gov.rs .