Počet Slovákov v Srbsku po sčítaní v roku 2022

Po sčítaní obyvateľov, domácností a bytov v roku 2022

Na základe zverejnených výsledkov sčítania obyvateľov, domácností a bytov v roku 2022 Republikového ústavu pre štatistiku, Slovákov je o 11020 menej ako v roku 2011, keď sa na území Srbska 52750 občanov vyjadrilo k slovenskej národnej príslušnosti a Slováci tvorili 0,73 % z celkovej populácie v Srbsku.

Slováci do Vojvodiny začali organizovane prichádzať v 18. storočí z oblastí tzv. Horného Uhorska. V Báčke osídlili Petrovec, Bajšu, Hložany a Kysáč, v Banáte Aradáč, v Srieme Starú Pazovu. Hneď po príchode si zakladali školy, kostoly a učiteľov a kňazov si najprv povolávali z pravlasti a neskôr si školili vlastné kádre. V Hložanoch v roku 1829 vznikla prvá slavistická, osvetová, intelektuálna spoločnosť. V Petrovci v roku 1845 bola založená slovenská národná knižnica, v roku 1846 Gazdovský spolok a v roku 1896 založili Petrovskú sporiteľňu. Prvé divadelné predstavenie v slovenskom jazyku bolo zahrané v roku 1866 v Petrovci. V Novom Sade začali vychádzať prvé časopisy po slovensky: Slávik a Zornička, v roku 1864 a prvé noviny Dolnozemský Slovák v roku 1902. Hospodársky a duchovný rozmach nasledoval po I. svetovej vojne. Zakladali sa početné čítateľské krúžky, kultúrno–osvetové spolky. V roku 1919 boli usporiadané prvé Slovenské národné slávnosti a v rámci nich v roku 1932 bola založená Matica slovenská v Juhoslávii.

Na základe údajov v roku 1948 Slováci tvorili 1,12% celkovej populácie, čiže bolo ich 73140. Najpočetenejší boli po sčítaní v roku 1961, keď sa k slovenskej príslušnosti vyjadrilo 77837 občanov. Od roku 1971 je badateľný pokles – 76733, v roku 1981 na území Juhoslávie žilo 73207 Slovákov, v roku 1991 66772, čiže 0,85% z celkového počtu obyvateľov. V roku 2002 0,79%, v roku 2011 0,73% a v roku 2022 0,63%.

Z celkového počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, teda 41730, najväčší počet Slovákov –  až 39807, žije vo vojvodinskom regióne (juhobáčsky obvod 19812, juhobanátsky obvod 11007, sriemsky obvod 6179, stredobanátsky obvod 1597, západobáčsky obvod 867, severnobáčsky obvod 217 a severnobanátsky obvod 128). V belehradskom regióne žije 1656 Slovákov, v regióne západného Srbska a Šumadije 122 Slováci a v regióne južného a východného Srbska 145 príslušníkov slovenskej národnej príslušnosti.

Slováci dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, osvety, vzdelávania, literatúry, výtvarného, hudobného života, a môžu byť na to hrdí, žiaľ, celosvetové migrácie poznačili aj túto menšinu.

počet Slovákov v Srbsku po sčítaní v roku 2022

Materiál prevzatý zo štúdie Republického ústavu štatistiky –  Národnostná príslušnosť, údaje podľa okresov a miest