Nové kompetencie Výboru pre vzdelávanie

V súlade so Zákonom o národnostných radách Výbor pre vzdelávanie dostáva nové kompetencie:

– stará so o odborné zdokonaľovanie učiteľov;
– vypracúva učebné osnovy zo: slovenčiny, jazyka s prvkami národnej kultúry, jazyka prostredia, hudobnej a výtvarnej kultúry, dodatku pre dejepis a prírodu a spoločnosť;
– schvaľuje vydávanie učebníc po slovensky a preklady učebníc;
– stará sa o preklady testov na súťaže;
– spoluorganizuje súťaže zo slovenčiny a dáva mienku o kalendári súťaží;
– dáva mienku o voľbe členov do školských výborov, o voľbe riaditeľov PU a škôl, na ktorých sa vyučuje aj po slovensky, o voľbe dekana a vedúcich katedry jednotlivých fakúlt;
– vymenúva inštitúcie od celonárodného významu a tvorí sieť škôl;
– dáva mienku o počte tried a počte žiakov na školách;
– dáva mienku o počte študentov pri zápise do slovenských skupín na fakultách a dáva mienku o formovaní skupín, ktoré sledujú vyučovanie po slovensky na jednotlivých fakultách;
– účinkuje v rozprave jednotlivých zákonov a pravidiel;
– schvaľuje správu o činnosti a ročný program práce inštitúcií od celomenšinového významu;
– schvaľuje správy o činnosti a ročný program práce internátu, ako aj listinu žiakov prijatých do internátu;
– spolupracuje so štátnymi inštitúciami ako rovnoprávny partner a má nárok na financovanie zo štátneho rozpočtu;
– rovnoprávnym je partnerom v spolupráci s inštitúciami v Slovenskej republike…