Plán práce Výboru pre vzdelávanie v roku 2010

V rámci odborného zdokonaľovania učiteľov:

– v spolupráci s ASP akreditovať 4 programy pre slovenských učiteľov, realizovať odborné zdokonaľovanie pre slovenských učiteľov a udeliť sertifikáty
– realizovať edukácie v spolupráci s MP SR pre profesorov (Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko)
– podporiť cestu pre slovenských učiteľov a riaditeľov na edukáciu v Modre, ako i cesta gymnazistom a ich pedagógom  do Bratislavy na vlastivednú ekskurziu
– realizovanť otvorený deň pre vychovávateľky v PU v Starej Pazove
– v spolupráci s ASP je realizovanť okrúhly stôl o stave slovenského jazyka u nás, účenkovať vo Výskume o vzdelávaní Slovákov u nás v spolupráci s UMB z Banskej Bystrici
– edukácie pre učiteľov ZŠ a SŠ a defektológov s vyučovacou rečou slovenskou

V rámci spolupráce s inštitúciami u nás a v zahraničí:

– spolupracovať s MŠ v Belehrade pri zabezpečovaní licencie pre učeteľov zamestnaných na slovenských školách
– v spolupráci s Filozofickou fakultou zabezpečiť skladanie lektorátu zo slovenského jazyka
– realizovať  stretnutia Komisie pre školsktvo v Bratislave
– spolupracovať s Radou pre vzdelávanie
– zabezpečiť testovanie pri zápise do 1. ročníka v materinskom jazyku
– realizovať stretnutia s PS pre vzdelávanie, Ministrom osvety, zástupkyňou ministra a stretnutia s náčelníkom Školskej správy, ako aj stretnutie s predstaviteľmi vydavateľstva pre učebnice,
– v spolupráci s ASP prezentovať činnosť vzdelávacích inštitúcií  a činnosť Rady a   poskytovať údaje pre správu pre Radu Európy
– realizovať spoločné projkety v rámci Dohody o spoločnej realizácii projektov v oblasti vzdelávania, kultúry a informovania medzi Srbskom, Maďarskom a Rumunskom
– pokračovať v realizácii projektu Mladí mladým

V rámci zveľoďovania vzdelávacieho procesa na našich ustanovizniach:

– realizovať aktív Vychovávateľov, Riaditeľov slovenských škôl, a profesorov slovenčiny s prvkami národnejkultúry
– vypracovať stratégiu racionalizácie škôl a zachovania slovenských tried
– zabezpečiť kvalitné odborné učiteľské kádre prostredníctvom štipendií a doškolenia a prekvalifikácii
– zabezpečiť učebnice pre deti, ktoré sledujú slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry ako aj učebné pomôcky, knihy, encyklopédie, CD, DVD pre PU a školy s vyučovacou rečou slovenskou a naše fakulty
– schváľovať vydania učebníc v slovenskej rači a preklady učebníc do slovenčiny,
– realizovať Kemp slovenských ľudových remesiel (Srbsko, Rumunsko, Maďarsko) a VI. súťaž v oblasti dolnozemských reálí pre stredoškolákov
– realizovať Škola v prírode v SR a Letnú školu ľudového tanca
– organizovať odchod stredoškolákov Letný kurz zo slovenského jazyka a kultúry
– realizovať súťaž zo slovenského jazyka pre ZŠ a SŠ
– vypracovať učebné osnovy pre hudobné kultúru, výtvarnú kultúru, dodatok pre dejepis s prírodu a spoločnosť a ľudovú tradíciu
– zabezpečiť denníky, diplomy, vysvedčenia  a žiacke knižočky pre školy s vyučovacou rečou slovenskou a v spolupráci s PS
– spolupracovať pri realizácii rozhlasovej súťaži mladých recitátorov (podpora – odmeny)
– udeliť odmeny deťom na Zmajovankách, umožniť účasť na súbehoch u nás a v SR ako aj prebrať si získané odmeny ako i účasť na Detskej univerzite
– poskytovať finančná pomoc školám pri kúpe učebných pomôcok

Poradenstvo pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny z oblasti vzdelávania:

– realizovať zasadnutia Výboru,
– podporovať mienku pri výbere riaditeľa školy, PU, šefov katedier a dekanov, mienku  alebo delegovanie členov do Školských výborov
– spolupracovať pri vypracovaní správy a ročných programov inštitúcií s celomenšinovým významom
– koordinácia pri udelení štipendií študentom študujúcim v SR
– kádrovo prešíriť členstvo vo Výbore
– udeľovať štipendie pre stredoškolákov v B. Petrovci a pomoc gymnáziu v Kovačici
– udeľovať  štipendiá pre slovenských študentov v Srbsku
– riešiť financovanie učiteľských platov v menšinových prostrediach
– navštevovať školy  a PU v jednotlivých prostrediach
– pravidelná koordinácia medzi slovenskými učiteľmi pri uskutočňovaní ich práv na prácu a plat a koordinácia medzi študentmi u nás a na Slovensku pri vybavení rôznych dokladov, pri umiestnení študentovdo internátov, zabezpečení štipendií,…
– realizovať pravidelné kontakty s našimi médiami
– spoluprácovať s ostatnými výrormi našej NRSNM, s Výborom pre vzdelávanie ostatných národnostných rád v Srbsku ako i Pedagogickým ústavom Vojvodiny.

Predsedníčka a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie:
PaedDr. Svetlana Zolňanová