K podmienkam na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2015/2016

Na návrh Výkonnej rady NRSNM, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom zasadnutí, zo dňa 28.02.2015 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na  štipendium Vlády SR na akademický rok 2015/2016  uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • občania Srbska slovenského pôvodu
  • priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 alebo v priebehu štúdia viac ako 8.00
  • zvolený štúdijný odbor
  1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4
  2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky  a vydelí 5
  3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4.  ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2
  4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia
  5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú  kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka  s prvkami národnej kultúry.

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu.

Komisia môže prihliadať na sociálny status rodiny pri udelení 2 odporúčaní.

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výuky v slovenskej triede 3 body a za navštevovanie výuky slovenčiny s prvkami  národnej kultúry maximálne 2 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

1.    a) Overené fotokópie vysvedčení 1. 2. 3. ročníka strednej školy – preklady vysvedčení zo srbských škôl a výpis známok pre 1. polrok 4. ročníka – preklad zo žiackej knižky  (alebo koncoročné vysvedčenie 4. ročníka a diplom overený apostillou – overené fotokópie alebo preklad)
b)  Pre doktorandské štipendiá –  overená fotokópia diplomu Bc a výpis známok z Ing. alebo Mgr. štúdia (alebo  overenú fotokópiu Ing. – Mgr. diplomu)
2.    Overená fotokópia dvojjazyčného Výpisu z matriky narodených alebo preklad zo srbčiny
3.    Životopis – CV
4.    Odporúčanie školy
5.    Žiadosť o poskytnutie štipendia
6.    Lekárske potvrdenie (tlačivo je súčasťou žiadosti)
7.    Fotografia
8.    Čestné prehlásenie (tlačivo na stránke NRSNM www.rada.org.rs)

Tlačivo Žiadosti o poskytnutie štipendia Vlády SR spolu s aktuálnymi informáciami sú dostupné v elektronickej podobe na stránkach www.minedu.skwww.studyin.sk.

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk od 23. marca a najneskôr do 28. mája.

Overené kópie diplomov z kultúrnych podujatí treba odovzdať v papierovej forme na Národnostnú radu, Bulvár Mihajla Pupia 1/4, Nový Sad do 20. mája.

Oneskorené prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

Rozhodnutím Vlády SR sa neštipenduje zubné lekárstvo, farmácia, jazyky a právo a udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium.

Od akademického roka 2015/2016 sa štipenduje všeobecné lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.1.) – základné štúdium a lekárstvo (číslo štúdijného odboru 7.1.2. – 7.1.28.) – doktorandské štúdium.

Pre uchádzačov zo Srbska bude poskytnutá možnosť absolvovať Intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov bude bezplatný kurz organizovaný ÚJOP UK. Prihlášky možno podať iba v elektronickej podobe priamo na stránke www.studyin.sk/calendar.