4. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V sobotu 28. februára 2014 sa v Kovačici uskutočnila 4. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Program rokovania obsahoval až 19 bodov, z čoho podstatnú časť tvorili výročné správy o činnosti samotnej Národnostnej rady a jej výborov – Výboru pre kultúru, Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma spolu s Finančnou správou za rok 2014 a Správou nezávislého revízora  o vykonanej revízii príjmov a výdavkov NRSNM financovaných z republikového rozpočtu za rok 2014. V rozprave prevažoval názor, že všetky správy boli vypracované prehľadne a podrobne a všetky boli schválené.

schvodza4 002

V pokračovaní zasadnutia sa členovia Národnostnej rady venovali výročným správam a plánom a programom inštitúcií, ktorých zriaďovateľom, resp. spoluzriaďovateľom je Národnostná rada. Do programu boli zaradené správy a programy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Múzea vojvodinských Slovákov, Galérie insitného umenia v Kovačici a Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Aj tieto správy boli s menšími poznámkami schválené. V prípade výročnej správy a plánu a programu Gymnázia Jána Kollára bolo skonštatované, že mali byť prerokované v termíne pred začiatkom školského roku, avšak z dôvodu, že sa v uplynulom roku konali voľby do národnostných rád, toto nebolo možné dodržať.

Nasledovala voľba nového člena Výboru pre informovanie. Namiesto Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej, ktorá dala demisiu, bola zvolená Tatiana Bovdišová, redaktorka programu v slovenskom jazyku Rádio-televízie obce Kovačica.

Členovia Národnostnej rady dali súhlasné stanovisko k voľbe riaditeľov škôl Iva Lolu Ribara v Novom Sade, 22. júla v Krčedine, Branka Radičevića zo Savinho Sela a Svetozara Markovića Tozu z Nového Sadu. V prípade voľby nových členov školského výboru obce Beočin Národnostná rada nedala súhlasné stanovisko, lebo, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, ani jeden z dvoch navrhnutých členov nebol slovenskej národnosti.

Do kompetencie národnostných rád patrí aj poskytovanie mienky k názvom ulíc v obciach, v ktorých sú v úradnom používaní slovenský jazyk a písmo. Na zasadnutí boli prerokované nové názvy ulíc v Šíde a v Starej Pazove a Národnostná rada v oboch prípadoch dala svoje súhlasné stanovisko.

Pomerne rozsiahlu diskusiu vzbudil bod venovaný návrhu kritérií na udelenie odporúčania Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny študentom, ktorí sa uchádzajú o štipendium vlády Slovenskej republiky.  Členovia Národnostnej rady sa nakoniec uzhodli, že sa Komisia pre štipendiá pri rozhodovaní bude riadiť priemerným prospechom z 1., 2., 3,. ročníka a prvého polroku 4. ročníka strednej školy a skutočnosťou, či uchádzači o štipendium absolvovali základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku, resp. navštevovali hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry. Komisia bude môcť v dvoch prípadoch zohľadniť aj sociálny aspekt u uchádzačov, ktorý splnia uvedené kritériá a kritériá vlády Slovenskej republiky.