Júnová schôdza Výboru pre kultúru

Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa 14. júna 2012 uskutočnila VII. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM. Po schválení zápisnice z minulej schôdze členovia Výboru pre kultúru schválili aj správu o činnosti tohto výboru v prvom polroku, v ktorej sú analyzované správy o realizovaných kultúrnych podujatiach a sú to festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby vo Vojvodine Divadelný vavrín v Kovačici a Folklórny festival Tancuj, tancuj… v Hložanoch. Pri týchto podujatiach NRSNM bola spoluorganizátorom a od budúceho roka by mala byť aj spoluzakladateľom týchto festivalov.

Na ten spôsob by sa im zabezpečila organizačná a finančná stabilita. Taktiež v apríli t.r. bol zrealizovaný tretí cyklus kurzu Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy, ktorého štvrtá záverečná časť bude v septembri. V pokračovaní zasadnutia členovia VPK diskutovali o zrealizovaných a naplánovaných aktivitách jednotlivých komisií VPK. Členovia VPK zvolili a schválili komisiu v zložení Martin Prebudila, Miroslav Benka a Ladislav Čáni, ktorá bude posudzovať námety scenára Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2012.