6. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma (ďalej: VPUPJP) zasadal v pondelok 18. júna t.r. v priestoroch  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM) v Novom Sade. Na zasadnutí boli prítomní predseda výboru Pavel Marčok a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze členovia VPUPJP sa zamerali na zrealizované  plány a programy výboru v období január – jún 2012. Predseda výboru Pavel Marčok podal finančnú správu jednotlivých komisií a prečítal prítomným polročnú správu o činnosti VPUPJP, ktorú členovia bez väčších pripomienok schválili.