Realizácia projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede

Na účeli zveľadenia zápisu do slovenských tried sa v roku 2016 vytlačilo 50 plagátov, ktoré boli spolu s letáčikmi rozdelené školám a predškolským ustanovizniam s vyučovacím jazykom slovenským. Koordinátorka pre vzdelávanie vyzvala všetky médiá, aby podporili zápis žiakov do slovenských tried.

Čelarevo
31.03. predseda výboru pre vzdelávanie Ján Brna a koordinátorka pre vzdelávanie navštívili ZŠ Zdravka Čelara v Čerlareve, kde sa stretli s riaditeľom školy, pedagogičkou a pofesormi, ktorý vyučujú na tejto škole. S profesorkou slovenčiny dohodli, že prispejú k programu, ktorý chystajú žiaci čelarevskej školy, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny účasťou žiakov z Báčskeho Petrovca a zo Selenče. Slovenčina sa ako voliteľný predmet bude ponúkať rodičom pre svoje deti už od predškolského veku. Pri tejto príležitosti boli škole odovzdané plagáty a knihy do kabunetu slovenčiny.

Vojlovica
01.04. predseda výboru pre vzdelávanie Ján Brna a koordinátorka pre vzdelávanie navštívili ZŠ Bratstva a jednoty vo Vojlovici. Na tému náboru žiakov na vyučovanie slovenčiny a o problémoch formovania skupín s menším počtom žiakov, ako je to zákonom predpísané, hovorili s riaditeľkou školy, progesorkou slovenčiny, vychvávateľkami s PU „Neven“ a s evanjelickým kňazom, ktorý je zároveň aj predsedom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma pri NRSNM, Branislav Kulík. Rozdelené boli plagáty a latáčiky a knihy do školy a predškolskej ustanovizne a vyučovanie slovenčiny ako voliteľného predmetu sa bude promovovať už u detí predškolského veku.

Nový Sad
Behom januára, februára a marca bolo uskutočnené niekoľko stretnutí s predstaviteľmi PU Radosno detinjatvo v Novom Sade. Vykonané boli početné opatrenia, aby od 1. apríla odštartoval zápis detí veku od 3-7 rokov do bilingválnej slovensko-srbskej skupiny. Rodičom novosadských detí sa ponúka aj vyučovanie slovenčiny ako voliteľného programu. 7. apríla 2016, pri návšteve predškolskej ustanovizne koordinátorky Svetlany Zolňanovej, bolo podpísané úradné rozhodnutie o organizovaní vzdelácvaco-výchovnej práce v bilingválnej skupine v priestoroch škôlki „Kolibri“ v PU Radosno detinjstvo v Novom Sade, keďže zápis aj úradne odštartoval.

 

Prešírenie siete PU v Báčskej Palanke

06.04. v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny koordinátorka pre vzdelávanie prijala predstaviteľov Obce Báčska Palanka: náčelníčku pre spoločenskú činnosť Miroslavu Šolaja a riaditeľa PU Mladosť Garana Šataru. Na stretnutí sa dohodli o prešírení siete PU na Tovariševo a Despotovo, ako aj o možnostiach vyučovania slovenčiny ako alternatívneho programu pre deti PU Mladosť v Báčskej Palanke.

13.04. sa predstaviteľky NRSNM Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová stretli s predsedom Zhramaždenia obce Báčska Palanka a spolu s riaditeľom PU a náčeln´čkou pre verejnú správu analyzovali možnosť uvádzania alternatívneho programu vyučovania slovenčiny v PU v Báčskej Palanke. Dohodnuté bolo, že sa budú anketovať rodičia, aby sa zohľadnil záujem o takýto voliteľný program.

Letak 002