40. Babinkove stretnutia 2015

Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine 5. septembra 2015 vo Výstavnej sieni Domu kultúry Michala Babinku v Padine usporiadala 40. Babinkove stretnutia pod názvom Pieseň všade okolo a báseň len v nás – 40. Babinkove stretnutia 2015.

Prítomným sa prihovorila Zdenka Obšustová, knihovníčka oddelenia Obecnej knižnice v Padine a  v mene Obecnej knižnice Kovačica slova sa ujala knihovníčka Jaroslava Pavlíková. 40. Babinkove stretnutia slávnostne otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá  vo svojom príhovore okrem iného podotkla, že NRSNM vyčlenila finančné prostriedky vo výške milión dinárov na rekonštrukciu padinskej knižnice.

Na život a dielo najznámejšieho banátskeho spisovateľa si zaspomínali vo svojich prejavoch spisovateľ Ladislav Čáni, predseda Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a spisovateľ Martin Prebudila, Zdenka Valentová Belićová, šéfredaktorka mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, ako i spisovatelia a literáti Jozef Klátik, Katarína Hricová a Mária Kotvášová Jonášová.

Zazneli i návrhy, aby toto podujatie prerástlo do celomenšinového básnického festivalu a taktiež je potrebné zintenzívniť spoluprácu tak so slovenskými spisovateľmi na Slovensku ako aj so spisovateľmi z našej krajiny.

V rámci Babinkových stretnutí bola nainštalovaná aj predajná výstava kníh Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca. Tohtoročné Babinkove stretnutia finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Obec Kovačica, Obecná knižnica Kovačica a Dom kultúry Michala Babinku.

NRSNM na toto podujatie vyčlenila 70.000,00 dinárov.