Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie

V stredu, 8. februára 2023, sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konalo 1. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie viedol Ján Pavlis, predseda. Členov výboru pozdravila predsedníčka NRSNM Dušanka Patráková, ktorá odovzdala rozhodnutie o menovaní členom výboru, priliehavé prezenčné darčeky a popriala výboru zdarnú prácu. Okrem členov výboru na zasadnutí bol prítomný aj člen VR NRSNM pre vzdelávanie Michal Hataľa. Prítomní členovia Výboru pre vzdelávanie (ďalej VPV) chválili jednohlasne Rokovací poriadok a následne aj Správu výboru za rok 2022 a plán práce a predbežný plán práce a finančný plán za rok 2023.

            V pokračovaní zasadnutia koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová podala správu zo zasadnutia v Bratislave a informovala o aktivitách, ktoré podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov v zahraničí na rok 2023.

Výbor pre vzdelávanie diskutoval aj o aktivitách, ktoré sa aktuálne konajú v oblasti vzdelávania vyplývajúcich zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín, o príprave na súťaže a na záverečné skúšky pre základnú a strednú školu. Hovorilo sa o vydávaní autorských a prekladových učebníc, možnostiach školenia pre našich učiteľov a o aktuálnych problémoch na predškolských ustanovizniach a základných školách, ktoré naše ustanovizne majú pri inšpekčných prehliadkach. Na zasadnutí vyzneli konkrétne návrhy a možné riešenia na zachovanie úrovne vzdelávania, ktorú naša menšina má.