Zo zasadnutia Výboru pre vzdelávanie

Vo štvrtok, 5. mája 2022 o 15.00 hodine, sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konalo 8. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie viedla Tatiana Naďová, predsedníčka. Členov výboru pozdravila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá odovzdala rozhodnutie o menovaní predsedníčky VPV a členky výboru a popriala výboru zdarnú prácu. Prítomní členovia Výboru pre vzdelávanie (ďalej VPV) chválili jednohlasne Rokovací poriadok a zápisnicu u minulého zasadnutia.

O schválených projektoch za rok 2022 z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí hovorila koordinátorka pre vzdelávanie. Je ich z oblasti vzdelávania úhrnne 17. Projekty sa budú realizovať v súlade s aktivitami plánovanými vo VPV. Plánuje sa podať žiadosť aj do ministerstva SR, aby sa aktivity pre Slovákov v zahraničí nerealizovali on line, ale naživo, a tak by sa vyučili aj účelovo schválené granty.

Členovia VPV podrobne analyzovali zmeny v Zákone o základnom vzdelávaní a výchove a o možnosti otvárania kombinovaných tried na 2. stupni vzdelávania. Tejto téme sa bude venovať osobitná pozornosť aj na Aktíve riaditeľov. Koordinátorka informovala aj o potrebe zakladania spolku pre srbský jazyk ako nematerinský, lebo nemá kto prebrať organizáciu súťaží z tohto predmetu a prezentovala nové postavenie slovenčiny v rámci nadpredmetového statusu. V pokračovaní zasadnutia bol schválený text výzvy na pridelenie finančnej podpory z oblasti vzdelávania pre materské školy, základné a stredné školy a združenia, ktoré sa zaoberajú zveľadením vzdelávacieho procesu. Výzva bude otvorená do 31. 05. a zverejnená bude na portály NRSNM. Do komisie na posudzovanie prihlášok v mene VPV zvolili Tatianu Naďovú, Máriu Galasovú, Milušku Kolárovú.

Do konca školského roka sa bude organizovať odborné zdokonaľovanie pre učiteľov nasledovne:

 – 31. 05. na ZŠ v Pivnici Uplatnenie IKT vo vzdelávaní za spolupráci s Vojvodinským pedagogickým ústavom.

– 1. – 3. 06. v Banskej Bystrici školenie pre 10 učiteľov 1. stupňa, slovenčiny a hudobnej kultúry v spoluprácu s Univerzitou v Novom Sade, o čom NRSNM podpíše aj dohodu o spolupráci.

– 17. – 18. 06. v Kysáči školenie pre vychovávateľov, učiteľov 1. a 2. stupňa za spolupráci s Pedagogickou fakultou z Banskej Bystrici.

Záverom zasadnutia sa členovi VPV zhodli, že sa Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským pre MŠ, ZŠ a SŠ uskutoční v Kovačici na gymnáziu 16.05. o 10,30.