SÚBEH

NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV

 V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje

SÚBEH

NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV

 V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 financovať a spolufinancovať programy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky,   v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Právo účasti na súbehu majú:

1. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy so slovenskou vyučovacou rečou

2. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako materinský jazyk

3. predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry

4. Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade

5. združenia, ktoré si vo svojom štatúte ako jeden z cieľov určili aktivity v oblasti vzdelávania.

Zabezpečené prostriedky v rozpočte NRSNM:

1. Zaznamenávanie významných výročí na školách

2. Podpora projektom na posilnenie národného povedomia učiteľov  a žiakov    

Dynamika výplaty prostriedkov sa uskutoční podľa dynamiky realizácii podujatí.

VPV NRSNM si ponecháva práva jednotlivé položky rozšíriť o sumu prostriedkov, ktorá bude výboru pridelená prostredníctvom projektov.

Prostriedky sú určené na nasledujúce priority:

 1. Modernizácia vzdelávaco- výchovnej práce
  1. Zveľadenie vyučovacieho procesu inováciami a kreativitou účastníkov
   1. Odborné zdokonaľovanie učiteľského kádra (ukážkové hodiny, stretnutia odborných aktívov…)
   1. Mediálna popularizácia – vyzdvihnutie dobrých príkladov v praxi a súčasných trendov vo vzdelávaní
 2. Zveľadenie, zachovávanie a pestovanie materinského jazyka, kultúry a tradícií
 3. Aktivity, ktorými sa priamo podnecuje zveľadenie a zachovanie slovenského jazyka
 4. Aktivity, ktorými sa umožňuje nadobúdanie dodatočných poznatkov o dejinách, kultúre, inštitúciách a iných významných skutočnostiach slovenskej národnostnej menšiny

Pri určovaní  prostriedkov na pridelenie sa budú uplatňovať nasledujúce kritériá:

 1. Odpoveď na tému programu/projektu
 2. Vplyv navrhnutého programu/projektu na zachovanie jazykovej a kultúrnej identity
 3. Počet zapojených žiakov a učiteľov /zapojených škôl
 4. Projekt zameraný na rodovú rovnosť
 5. Kompetentnosť navrhovateľa a doterajšia skúsenosť
 6. Účasť v projekte Dištančného vzdelávania
 7. Reálne uvedené položky a sumy v projekte

K prihláške, ktorá sa podáva na osobitnom tlačive,  na súbeh sa pripája nasledujúca dokumentácia:

 1. Kópia rozhodnutia o zápise do registra v Agentúre obchodných registrov pre združenia
 2. Kópia potvrdenia o daňovom identifikačnom čísle
 3. Kópia výpisu zo štatútu združenia alebo zakladateľského aktu (v ktorej sa určuje, že sa ciele združenia uskutočňujú v oblasti, čo sa plánovala súbehom), overená združením.

ROZHODOVANIE O ŽIADOSTIACH A SPÔSOB APLIKOVANIA

O pridelení prostriedkov užívateľom rozhoduje komisia pre uskutočnenie súbehu, ktorá prerokúva zaslané žiadosti. Výbor pre vzdelávanie si vyhradzuje právo žiadať si od žiadateľa, podľa potreby, dodatočnú dokumentáciu alebo informácie.

Prihláška na súbeh sa podáva v elektronickej a písomnej podobe, na jednotnom tlačive, ktoré sa zverejňuje na webovej stránke NRSNM.Výsledky súbehu sa zverejňujú na webovej stránke NRSNM.

Lehota podávania prihlášok na súbeh na osobitnom tlačive je 31.05. 2022.

Prihlášky sa odosielajú elektronicky na svetlana.zolnjan@rada.org.rs , ako i overené a podpísané prihlášky s potrebnou dokumentáciou  poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,

(Súbeh na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti vzdelávania)

Bulvár Mihajla Pupina 1/IV, 21 000 Nový Sad

Komisia nebude rozoberať:

 • neúplné prihlášky,
 • oneskorené prihlášky,
 • neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),
 • prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,
 • programy, resp. projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roka.

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie:

Tatiana Naďová                                                                                                       predsedníčka NRSNM

                                                                                 Libuška Lakatošová,v.r.