Zmeny v zákonoch z oblasti vzdelávania

Ministerstvo osvety malo od 7. – 27. apríla t.r. otvorenú verejenú rozprevu na zmeny a doplnky 6 zákonov z oblasti vzdelávania. Zmenám podliehali:

– Zákon o základoch systému vzdelávania a výchovy

– Zákon o základnom vzdelávaní a výchove

– Zákon o strednom vzdelávaní a výchove

– Zákon o vysokom vzdelávaní

– Zákon o učebniciach

– Zákon o národnom rámci kvalifikácií Republiky Srbsko

Na verejnej rozprave 24.04. v Novom Sade sa zúčastnila koordinátorka a vytýčila dve témy, ako prioritné pre vzdelávanie národnostných menšín. Do Zákona o základnom vzdellávaní a výchove treba do článku 61. stav 5. doplniť možnosť čísleného známkovania predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, čím sa zvýši význam tohto predmetu.

V rámci Zákona o učebniciach je navrhnutá povinná učebnica, tzv. Nacionálna čítanka, ktorá má obsahovať prvky národnej kultúry a tradícií z materinského jazyka, dejepisu, prírody a spoločnosti, sveta oko nás, hudobnej a výtvarnej kultúry. Slovenská menšina, takého dodatky už má zverejnené k učenbiciam z uvedených predmetov a z hudobnej kultúry a zo slovenského jazyka máme vlastné autorské učebnice. Keďže by sa spomínaná Čítanka mala vydávať na úrovni vzdelávacích cyklov, tak by sme my, ako nemšina vydali zjednotenú učebnicu pre našich žiakov, čo bude aj súčasťou nového Plánu vydávania učebníc.

Takéto poznámky boli v mene Koordinácie národnostných rád národnostných menšín odovzdané aj Národnej osvetovej rady Srbska a do verejnej rosprave ministerstva.

Výbor pre vzdelávanie bude v nasledovnom období pripomienkovať aj Akčný plan ku stratégii z oblasti vzdelávania2030 na obdobie 2023 – 2026, ktorú pripravilo Ministerstvo osvety a podané boli aj podnety na vypracovanie Akčného plánu pre zahraničných Slovákov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.