VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť

a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v roku 2023

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2023 zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu a optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť  a  pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2023.

 

            Zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti a podpora bežných programových aktivít slovenských spolkov, organizácií a združení slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

           

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých pôsobenie je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska. Pri posudzovaní projektov bude hodnotený predovšetkým význam a prínos projektu k zachovávaniu národnej a kultúrnej identity príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 18. mája 2023.

 

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku – osobne, v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny alebo zaslať poštou na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bul. M. Pupina ¼

21000 Nový Sad

 

PRE VÝZVU VÚPJP

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

  1. úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združenia
  2. popis činnosti v minulých rokoch

 

Komisia nebude rozoberať:

–  neúplné prihlášky,

  • oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

– neprípustné prihlášky (prihlášky, ktoré podali neoprávnené osoby a subjekty),

– prihlášky, ktoré sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

– projekty, ktoré sa prevažne nemôžu realizovať počas bežného rozpočtového roka

 

 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                    predsedníčka NRSNM

Miroslav Jurica v.r.                                                                                 Dušanka Petráková,v.r.

 

 

Tlačivo si môžete prevziať TU:

Tlacivo-Výzva, VUPJP_2023