Zasadala Literárna komisia Výboru pre kultúru

Dňa 9. apríla 2013 v miestnostiach NRSNM zasadala Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM. Členovia tejto komisie rokovali predovšetkým o organizácii Literárneho snemovania, ktoré sa toho roku uskutoční 25. mája.

Ústrednou témou snemovania bude Slovenská literatúra po skúsenosti postmoderny, zaznamená sa sedemdesiatka literárneho kritika profesora Samuela Boldockého a pozornosť sa venuje i 150. výročiu narodenia Jána Čajaka. Na snemovaní sa zúčastnia literáti zo Slovenska, pozvaní budú i hostia z Nadlaku a členovia redakcie Dolnozemského Slováka. V rámci druhého bodu sa rokovalo o účasti našich spisovateľov na Slovesnej jari – tradičnom festivale slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umeleckého slova v Martine od 23. do 26. apríla 2013.

V rámci bodu Aktivity Komisie pre literárnu činnosť do konca roka 2013 sa hovorilo o tom, že sa v polovici septembra vypíše literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo s očakávaným vyhodnotením v decembri t. r. Z toho dôvodu sa komisia na začiatku septembra opäť stretne. V ústrety belehradskému Knižnému veľtrhu sa tradične očakáva realizácia jednotlivých knižných vydaní Slovenského vydavateľského centra vrátane prezentácie na samotnom veľtrhu. Na schôdzi Literárnej komisie boli prítomní: Martin Prebudila – predseda, Ladislav Čáni, Dr. Adam Svetlík, Vladimír Valentík, Ján Salčák a Pavel Matúch.