Zasadala Komisia pre predškolské vzdelávanie

 

V pondelok, 28. 06. 2011 v priestoroch predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci zasadala Komisia pre predškolské vzdelávanie Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

ROKOVACÍ PROGRAM:
1. Realizácia kurzu pre vychovávateľky
2. Akreditácia programov
3. Správa zo Snemu SPV SR v Martine
4. Správa zo zájazdu členiek SV OMEP
5. Pedagogická dokumentácia v PU so slovenskou vyučovacou rečou
6. Lektorát pre vychovávateľky
7. Bežné otázky (kúpa certifikátov, projekty)