Zasadala Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru

 Na  úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade  sa minulý týždeň uskutočnila 5. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.  
 Členovia komisie diskutovali o problematike divadelnej prehliadky a festivalu Slovákov v Srbsku a stanovili si lehotu – október 2011 – do kedy by mali definovať svoje stanovisko a návrh na vyriešenie problematiky divadelnej prezentácie. Predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť navrhol,  aby organizačná forma súčasnej divadelnej prezentácie obsahovala tvorbu dospelých, detí a autorskej činnosti.Zakladateľom takej divadelnej prezentácie by sa stala NRSNM, keďže podľa Zákona o národnostných radách národnostných menšín Národnostná rada určuje, ktoré ustanovizne a podujatia v oblasti kultúry majú osobitný význam pre zachovávanie, zveľaďovavenie a rozvoj príznačností a národnej identity určitej národnostnej menšiny, čo znamená, že Národnostná rada môže byť ich zakladateľom a spoluzakladateľom.

Keďže NRSNM nemôže konkurovať na súbehy vypísané pokrajinskými  sekretariátmi a republikovými ministerstvami bol by to záväzok lokalného organizátora na základe podpísanej zmluvy medzi NRSNM a lokálnym organizátorom. Organizačný výbor divadelnej prezentácie by bol vytvorený z členov vymenovaných zo strany NRSNM a lokálneho organizátora. Zodpovednosť za realizáciu by mala na starosti NRSNM.
O  projekte Verbálna komunikácia prítomných poinformoval jeho iniciátor Ján Makan. Zdôraznil, že okrem Výboru pre kultúru do tohto projektu je zapojený aj Výbor pre vzdelávanie a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Cieľom projektu je vyučovanie verbálnej komunikácie na základných školách so slovenským vyučovacím jazykom, ktorým sa chce vplývať na  zachovavanie materinskej reči  u mladých. Tohto roku by sa mala vypracovať metodológia práce, základný program činnosti, realizovať školenie učiteľov, ktorí by potom získané vedomosti uplatnili na  školách. Školenie učiteľov je zaplánované na koniec augusta alebo začiatok septembra tohto roku.
Na záver zasadnutia komisia konštatovala, že sa s realizovaním projektu Divadelný tábor, ktorým sa konkurovalo na Úrad pre Slovákom žijúcich v zahraničí začne vtedy, keď sa zistí koľko finančných prostriedkov na jeho organizovanie Úrad vyčlenil.