Zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru

 Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  17. marca 2011 sa uskutočnila 2. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.  Dôležitým bodom rokovacieho programu boli Hudobné podujatia Slovákov v Srbsku v roku 2011 v rámci, ktorého si členovia komisie prediskutovali o štandardoch týchto hudobných podujatí a festivalov:  Folklórny festival Tancuj, tancuj…, Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč, Detský festival populárnej hudby Letí pieseň letí a Festival slovenských lyrických piesní. Členovia Komisie sa dohodli, že oslovia Zhromaždenie Flklórneho festivalu Tancuj, tancuj s takýmito  návrhmi:
• Komisia navrhuje, aby sa vystúpenia speváckych skupín na FF Tancuj, tancuj hodnotili v kategóriách autentické a štylizované ľudové piesne.
• Komisia navrhuje, aby spevácke skupiny obohacovali svoj repertoár s ktorým sa predstavujú na festivale a siahali po čím autentickejších piesňach, ktoré si zabezpečia terénnym výskumom vo vlastnom prostredí alebo za pomoci zbierok slovenských ľudových piesní tunajších Slovákov.

• Komisia navrhuje, aby spevácke skupiny uprednostňovali autentický prednes ľudových piesní.
• Komisia navrhuje, aby sa slovenské zbory so svojim zborovým repertoárom predstavovali na podujatí Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré už tri roky prebieha v Báčskom Petrovci v organizácii Komorného zboru Musica Viva.  
 Týmito návrhmi, Komisia chce prispieť k  úsiliu zorganizovať vrcholný folklórny festival Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorý je a bude miestom zachovania a zveľadenia folórnych tradiícií Slovákov zo Srbska.  Jeden z uzáverov zasadnutia hudobnej komisie je aj ten, že organizátor  Festivalu slovenských lyrických piesní musí dbať na formu festivalu a textuálnu zložku piesní, ktoré sa na ňom predvádzajú.
 V tomto roku na prípravách detského festivalu populárnej hudby Letí, pieseň letí, ktorý sa každoročne organizuje v Kovačici sa zúčastnia a budú spolupracovať Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Predsedníčka hudobnej komisie a zároveň riaditeľka Ústavu Milina Sklabinská pripomenula, že je potrebné osloviť všetky školy s vyučovacím jazykom slovenským, aby sa zúčastnili tohto festivalu.             
 Záverom bolo dohodnuté, že téma tohtoročnej muzikologickej konferencie bude Začiatky zborového spevu Slovákov vo Vojvodine a navrhnuté bolo, aby hudobná komisia na základe vypracovaných kritérií finančne podporovala účasť školských detí na republikových a medzinárodných hudobných súťaženiach.