Súbeh na Výtvarnú súťažpre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sprostredkúva súbeh na Výtvarnú súťažpre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. 

Propozície pre Súťažnú
prehliadku výtvarných prác detí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Téma na školský rok 2010/2011:   POVESŤ O JÁNOŠÍKOVI

Aktivita:  Výtvarná súťaž pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí             


Harmonogram súťaže:

·       Termín uzávierky prác v SR:                                          30.04.2011

·       
Vyhodnotenie
žiackych výtvarných prác:                 
6.05. 2011

·       
Pozvanie
víťazov na Slovensko:                          
          do 18.05.2011

·       Odovzdanie cien:                                                              27.06.2011

·       
Pobyt víťazov
výtvarnej súťaže na Slovensku:          27. – 30. 06.2011

Informácie pre zaslanie súťažných prác:

·       
Zapojené školy
vyberú najviac 10 výtvarných prác žiakov za príslušnú kategóriu

·       
Vybrané
výtvarné práce pedagógovia zašlú najneskôr  do 
30.04.2011
  na  adresu:

MC UMB

Cesta na Amfiteáter 1

974 01 Banská Bystrica

Slovakia/ Slovensko

· Autori
ocenených výtvarných prác budú pozvaní aj so svojim 1 pedagógom ( rodičom) na
slávnostnú vernisáž na Slovensko

Podmienky výtvarnej súťaže:

· Prijímajú sa
výtvarné práce vyhotovené vo výtvarných technikách:

kresba, maľba, grafika, fotografia, kombinovaná
technika

· Výtvarné práce posielajte nezrolované, neskladané, nerámované.

· Formát veľkosti výtvarných prác minimálne A5 , maximálne do A2 .

 

Kategórie:

· Autori: do 7
rokov
·
Autori: do
11 rokov
·
Autori: do 15
rokov
·
Autori: do 19
rokov


Súťažné výtvarné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

·       Meno a priezvisko autora:

·       Názov práce:

·       Vek autora:

·       Adresa školy, krajina:

·       Meno pedagóga:

Súťažné práce sa nevracajú naspäť

           Vyhodnotenie výtvarnej súťaže:

·       
Výtvarná súťaž
je jednokolová s ústredným zakončením.

·       
Súťažné práce
posúdi a zhodnotí odborná porota 
v zložení:

predseda
poroty:             
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová,PhD.,  KVTaE
PF  B.Bystrica, SK

členky poroty :                  PhDr. Jana Kožušková,PhD.,  KVTaE PF
B.Bystrica, SK   

                                         Eva Hnátová, akad. maliarka,  KVTaE PF
B.Bystrica, SK

Kontaktné adresy:             zuzana.drugova@umb.sk, jana.adamcova@umb.sk

Tel: +421 48 4466814, +421 48 4466812

Univerzita Mateja Bela

Centrum celoživotnéhovzdelávania UMB

Metodické centrum UMB preSlovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov

Cesta na amfiteáter1, 974 01 Banská Bystrica