Zasadala divadelná komisia Výboru pre kultúru

V Novom Sade dňa 16. januára 2014 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Prítomní boli predseda komisie Ján Makan a členovia Alexander Bako a Miroslav Fábry. Ústredným bodom tohto zasadnutia bol Plán a program práce tejto komisie v roku 2014.

divadlo3xd002

Navrhnuté totiž bolo, aby sa v záujme zvýšenia kvality našich ochotníckych divadelných predstavení v roku 2014 prostriedky presmerovali na tzv. supervíziu divadelných predstavení nielen pre deti, ale aj pre dospelých, ktorej zámerom je učiť, resp. kultivovať základný divadelný jazyk. Je totiž evidentné, že je v poslednom období čoraz väčší rozdiel medzi predstaveniami úspešnými a ambicióznymi. Pozitívnym príkladom je supervízia pri detských predstaveniach, ktorá sa uskutočnila v roku 2013, keď sa tieto súbory, ktoré absolvovali konzultácie s divadelnými odborníkmi, aspoň pokúsili hľadať nejakú kultivovanejšiu cestu. Podľa J. Makana každému súboru, ktorý sa prihlási v tomto roku, treba garantovať najmenej tri konzultácie. V pokračovaní zasadnutia členovia Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť vyniesli návrh na založenie Asociácie slovenských vojvodinských divadiel.