17. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Posledné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 2013 sa uskutočnilo 30. decembra 2013 v zasadačke Zhromaždenia AP Vojvodiny v Novom Sade. Na programe  17. zasadnutia Národnostnej rady boli tri body a to voľba riaditeľa NVU Hlas ľudu, informácia o návrhu Zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách národnostných menšín a aktuálna otázka novej siete súdov, resp. zrušenie súdnej jednotky v Báčskom Petrovci.

Otázka voľby riaditeľa NVU Hlas ľudu bola relatívne jednoduchá, nakoľko sa do súbehu prihlásil iba jeden kandidát a to doterajší riaditeľ Samuel Žiak. Na základe konštatácie Súbehovej komisie, že kandidát splnil všetky formálne náležitosti, Správna rada NVU Hlas ľudu navrhla do funkcie riaditeľa opätovne zvoliť Samuela Žiaka, čo členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v konečnom dôsledku aj akceptovali a tak bol do funkcie riaditeľa tejto našej významnej novinovo-vydavateľskej ustanovizne zvolený jej staronový riaditeľ Samuel Žiak.

Ústrednou témou zasadnutia bola v istom zmysle informácia o pripravenej novele Zákona o národnostný radách národnostných menšín, ktorú vypracovala Pracovná skupina Ministerstva spravodlivosti. Informáciu o základných intenciách pripravenej novelizácie podal tajomník Národnostnej rady Ladislav Čáni, ktorý skonštatoval, že sa pripravená novela zamerala predovšetkým na doplnenie a upresnenie niektorých ustanovení zákona súvisiacich s volebným procesom, s konštituovaním národnostných rád, ich mandátovým obdobím, dôvodmi na ukončenie mandátu národnostných rád, organizáciou predčasných volieb a pod. Teda navrhované zmeny a doplnky Zákona o národnostných radách sa nevzťahujú na kompetencie a činnosť národnostných rád. Navrhované zmeny a doplnky tohto zákona podporila aj Koordinácia národnostných rád a tak sa aj členovia národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny rozhodli toto znenie Zákona podporiť.  Po schválení navrhovanej novely Zákona parlamentom sa uskutočnia nové voľby do národnostných rád. Predpokladaný termín týchto volieb je jún, prípadne október 2014.

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM a predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok informoval členov NRSNM o aktivitách svojho výboru v súvislosti so skutočnosťou, že v dôsledku schválenia novej siete súdnych jednotiek určenej Zákonom  o  sídlach  a  obvodoch  súdov  a  verejných  obžalobcoch, bola zrušená súdna jednotka v Báčskom Petrovci. Opätovné prerokovanie schválenej siete súdnych jednotiek v parlamente je možné dosiahnuť dvomi spôsobmi a to iniciatívou poslaneckej skupiny, alebo iniciatívou, ktorú podporí najmenej 30 000 občanov. Z toho dôvodu bol v Petrovci vytvorený Petičný výbor na schválenie nového  Zákona  o  sídlach  a  obvodoch  súdov  a  verejných  obžalobcoch, ktorý by zachoval súd, resp. súdnu jednotku v Báčskom Petrovci. Túto iniciatívu členovia NRSNM jednomyseľne podporili.