Zasadal Výbor pre vzdelávanie

 
Vo štvrtok 27. septembra 2012 sa v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo zasadnutie Výboru pre vzdelávanie NRSNM.
Témou rokovania bolo postavenie Pedagogickej fakulty v Sombore a možnosti vyučovania v slovenskom jazyku.
 
Pedagogická fakulta v Sombore informovala Národnostnú radu o tom, že sa vyučovanie po slovensky pre učiteľov v novom školskom roku nebude konať, pretože nebol akreditovaný program pre slovenskú skupinu. Fakulta navrhla prechodné riešenie, vyučovať slovenčinu a metodiku slovenčiny ako voliteľný predmet. Výbor sa s takou iniciatívou nestotožnil a navrhnuté riešenie akceptuje iba na jeden školský rok. Výbor navrhol iniciovať aktívne rokovania s Univerzitou v Novom Sade a Univerzitou v Banskjej Bystrici, ktoré by spolupracovali na akreditácii programu a tak trvalo riešili problematiku vzdelávania učiteľov po slovensky. 

Ďalším bodom rokovania bolo schvaľovanie finančnej pomoci pre stredoškolákov. Výbor schválil bezplatný pobyt pre 5. žiakov ubytovaných v žiackom domove v Báčskom Petrovci, finančnú pomoc v sume 30.000,00 din. pre žiakov Gymnázia v Báčskom Petrovci, ktorí nie sú ubytovaní v internáte na kúpu učebníc zo slovenského jazyka, schválená bola aj finančná pomoc pre žiakov Gymnázia v Kovačici v sume 200.000,00 din. a pre žiakov slovenskej triedy v Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade je zabezpečená odborná literatúra.Národnostná rada vypísala súbeh na štipendiá študentov študujúcich v Srbsku 
 
V súčasnosti prebieha realizácia projektov USZZ – finančná pomoc pre nákup učebníc a didaktických pomôcok pre žiakov stredných škôl a žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry , finančná podpora cesty pre žiakov na tábory v SR a podpora 3. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov.
 
Rozhodnutím Výboru bude poskytnutá finančná podpora profesorkám, ktoré vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry na stredných školách v Šíde a v Báčskej Palanke.