Súbeh – Vysokoškolské štipendiá študentom

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2012 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

 
Podmienky pre uchádzačov:
 
1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – dokumentovať kópiou vysvedčenia),
2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenskou vyučovacou rečou, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách (dokumentovať čestným prehlásením),
3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Uprednostené budú odbory: matematika, fyzika, chémia a cudzie jazyky, právo, žurnalistika a odbory z oblasti kultúry (kópia indexu so známkami),
4. vyjadrenie o poberaní finančnej pomoci (štipendia, úveru a pod.) od iných organizácií a inštitúcií (dokumentovať čestným prehlásením).
 
Potrebné doklady /fotokópie/:
 
1. Výpis z matriky narodených
2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník  vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov (kópia indexu so známkami),
3. Čestné prehlásenie, o tom či uchádzač neuberá inú formu finančnej pomoci a o tom, že má záujem pracovať v niektorej z inštitúcií s národnostným významom,
4. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta).
5. kópia vysvedčenie, z kroého vidno, že navštevoval slovenskú školu alebo hodiny slovenčiny
 
Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.
Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na dobu desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.
Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:
 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21 000 Nový Sad
Súbeh je otvorený od 01. – 31. 10. 2012
Doklady je potrebné odoslať najneskôr do stredy 31. októbra 2012.
 
Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989