Zasadal Výbor pre vzdelávanie 07.09.2011

V stredu 07. septembra 2011 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadal Výboru pre vzdelávanie. Na rokovacom poriadku zasadnutia boli návrh na revíziu rozpočtu a plánovaných aktivít do konca kalendárneho roka,  postavenie škôl v rámci inštitúcií, ktoré majú národnostný význam a postavenie predmetu Slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a aktuálna situácia na školách – počet žiakov a počet tried s vyučovacím jazykom slovenským.