Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

 V stredu 11. novembra zo začiatkom o 18 hodine v miestnostiach NRSNM bolo prvé zasadnutie Výboru pre úradné použivanie jazyka a písma. Na schôdzi boli prítomní všetci členovia výboru, ako aj predsedníčka Výkonného výboru NRSNM Jarmila Ćendićová a podpredseda Výkonného výboru pre Banát Ján Puškár. Zasadnutie viedol predseda výboru Pavel Marčok.
 Rokovací program obsahoval tri body. Verifikáciu siedmych členov výboru a jednotlivých členov komisií, schvaľovanie rokovacieho poriadku výboru, ako aj úlohy do konca roka. Zo šiestich komisií ktoré budú fungovať v rámci výboru, na schôdzi formovali tri.

Sú to Komisia pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaniu jazyka a písma na čele ktorej sa nachádza prof. Dr. Anna Marićová a jej členovia sú doc. Dr. Annu Makišová, prof. Dr. Michal Týr a Mr. Zuzana Týrová asistentka-praktikantka. Komisia pre rozvoj civilného a mimovládného sektoru s predsedom Vladislavom Ivičiakom a členmi Olinou Kolárovou, Annou Valentovou, Igorom Feldim a Annou Segedinski a Komisia pre spoluprácu s mládežou, ktorú bude viesť Ivan Barca a členovia sú Branislav Merník, Daniela Feketeová, Ivana Slavková a Oleg Benka.
 Komisiu pre spoluprácu s cirkvami bude mať na starosti Jaroslav Javorník a vzhľadom na to, že takmer každá osada má farára do nasledovného zasadnutia sa upresnia tí, ktorí budú účinkovať v práci tejto komisie. Z rovnakých dôvodov nie sú formované aj ďalšie dve komisie a to Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy, má ju na starosti Erka Vijačiková. Rady pre medzinacionálne vzťahy jestvujú v každej lokálnej samospráve. Idea bola zapojiť každého člena Slováka do komisie, ale ten počet by prevýšil 20, teda treba vykonať výber. Podobné sa vzťahuje aj na Komisiu pre spoluprácu s lokálnou samosprávou, ktorú vedie Vladislav Tárnoci. Členovia navrhli, aby do tejto komisie vošli predsedovia, respektíve podpredsedovia, alebo tajomníci miestnych spoločenstiev, ale vzhľadom na tiež veľký počet, predseda komisie ich bude musieť zredukovať.
 V druhom bode, členovia výboru prediskutovali rokovací poriadok výboru, pripomienkovali jednotlivé články a s týmito pripomienkami poriadok aj schválili .
 V poslednom bode schôdze predseda výboru Pavel Marčok informoval členov s čím sa výbor zaoberal v tomto roku a požiadal predsedov komisií aby si pre nasledovné zasadnutie pripravili program práce a finančnú konštrukciu pre rok 2011.