Zasadal Aktív riaditeľov

V stredu, 16. marca 2016 sa na ZŠ 15. októbra v Pivnici uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Riaditelia základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Pivnice, Báčskeho Petrovca, Aradáča, Kulpína, Hložian, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Selenče, Gymnázia v Báčskom Petrovci a predstaviteľ školy v Silbaši, sa zmienili o aktuálnej situácii v školách so slovenským vyučovacím jazykom, o počtu žiakov a tried v školskom roku 2016/17, o kádrových potrebách a problémoch, s ktorými škola zápasí.

zas akt riad marec 2016 002

Riaditelia postrehli, že počet žiakov evidentne na školách klesá a preto sa na gymnáziu rozhodli uviesť nový vzdelávací profil a v Starej Pazove otvoriť triedu so srbským vyučovacím jazykom. Každá škola si vypracuje stratégiu navýšenia počtu žiakov do slovenských tried  a z prostriedkov NRSNM sa zorganizujú výmeny žiakov 1. ročníka v tvare návštev škôl. Učebnice sa pre žiakov 1. ročníka v tomto školskom roku nebudú kupovať. Na školách sa urobí výskum o zápise žiakov do slovenských tried v spolupráci s Pedagogickou fakultou v Sombore a v Banskej Bystrici.

zas akt riad marec 2016 003

V pokračovaní stretnutia sa uskutočnila prezentácia Kalendára podujatí pre krajanov MŠ Slovenskej republiky na rok 2016. Na tábor lyžovania sa delegovali žiaci z Lalite a do školy v prírode žiaci z Aradáča a z Bieleho Blata. Do táborov do SR sa delegujú aj žiaci generácií, víťazi súťaží zo slovenského jazyka a víťazi súťaže vo fotografiách. Alena Pešková prezentovala najnovšie vydania Ústavu pre učebnice. Dohodnuté boli aj organizačné otázky k oblastným a republikovým súťažiam zo slovenského jazyka.
 
Koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová informovala, že odborné zdokonaľovania pre učiteľov budú organizované v Modre v apríli a v októbri, na gymnáziu v Báčskom Petrovci 07. – 08. 05. a do Žiliny sa vycestuje 27. – 30. 04. 2016.
 
Na zasadnutí Dr. Ján Babiak rozdelil do školských knižníc knihy Za slnkom napoludnie.
 
Z prostriedkov NRSNM sa minulo 2.800,00.