Zasadal Aktív defektológov

 

19. 05. toho roku na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadal Aktív defektológov – učiteľov, ktorí pracujú s deťmi s osobitnými potrebami. Analyzovali status učiteľov osobitných tried, priprávali  a analyzovali testy zo slovenského jazyka a matematiky pre záverečné skúšky žiakov s osobitnými potrebami, rozpracovali systém zabezpečovania slovenských učebníc pre deti s mentálnymi poruchami a vytýčili potrebu spolupráce medzi školami.