Zápisnica z 2. pracovného zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Zasadnutie sa uskutočnilo 10. decembra 2014 o 16.00 h v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6,  Báčsky Petrovec.         

Zasadnutiu predsedala Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

Schôdza sa konala za prítomnosti 28-mich členov NRSNM (presnejšie začala za prítomnosti 27-mich členov, Igor Feldy prišiel pred začiatkom druhého bodu). Svoju neprítomnosť ospravedlnil Dr. Samuel Čelovský.
Prítomní boli aj zamestnanci NRSNM –  Ladislav Čáni, Svetlana Zolňanová, Mária Čániová, Svetluša Hlaváčová, Vladimír Lenhart a Lídia Damijanová. Schôdze sa zúčastnil aj právnik Vladislav Tárnoci.
Na schôdzi boli prítomní aj zástupcovia médií: Hlas ľudu, TV Nový Sad, TV Báčsky Petrovec a Rádio Báčsky Petrovec.

Predsedníčka NRSNM navrhla doplnenie rokovacieho programu, ktorý bol uvedený na pozvánke.

Návrh rokovacieho programu:

1.    Schválenie zápisnice z 1. pracovnej schôdze NRSNM

2.    Schválenie Štatútu NRSNM

3.    Návrh na vyhlásenie Matice slovenskej v Srbsku za združenie osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu a podporné stanovisko k zaradeniu MSS medzi reprezentatívne združenia Srbska v oblasti kultúry

4.    Poskytovanie mienky k voľbe riaditeľky PU Radosno detinjstvo v Novom Sade

5.    Podporné stanovisko k vymenovaniu náčelníčky Policajnej stanice Báčsky Petrovec

6.    Informácia o návrhu Zákona o učebniciach

7.    Informácia o okrúhlom stole na tému Mediálne zákony na lokálnej úrovni – návrh rozvoja lokálneho informovania v organizácií OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) a NSNV (Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny)

8.    Informácia o projektoch zaslaných na súbeh Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

9.    Informácia o výzve k slovenským kultúrnym, vzdelávacím a mediálnym inštitúciám a združeniam vyjadriť sa aktivitách, ktoré naplánovali na rok 2015

10.    Informácia o znížení mesačnej mzdy zamestnancov Odbornej služby NRSNM

11.    Otázky a návrhy

Pavel Surový pripomenul, žeby si členovia priali, aby na budúce všetky materiály dostali pred schôdzou, žeby si ich mohli naštudovať a patrične reagovať.

Predsedníčka NRSNM konštatovala, že je pripomienka na mieste a vysvetlila, že tentoraz šlo o informácie o udalostiach, ktoré sa uskutočnili posledný týždeň.
Navrhnutý program 2. pracovnej schôdze NRSNM bol schválený väčšinou hlasov (za: 17, proti: 0, zdržaní: 9). P. Surový reagoval, že hlasy zdržaných neboli dobre prečítané, lebo ich, podľa neho, bolo 10. Tiež navrhol, aby sa v budúcnosti zapisovalo, ako kto hlasoval, aby občania vedeli, kto hlasoval za určitý návrh.

Po schválení programu 2. pracovnej schôdze NRSNM sa pristúpilo k realizácii programu schôdze.

 

1.    Schválenie zápisnice z 1. pracovnej schôdze NRSNM

Anna Huďanová mala dve pripomienky: Prvá, že zápisnicu na 1. zasadnutí mal písať Miroslav  Kožík, ktorý bol navrhnutý za zapisovateľa na tej schôdzi. Avšak, podpísaný je Ladislav Čáni, tajomník NRSNM. Druhou pripomienkou je to, že v zápisnici nie  je zapísané všetko to, čo bolo povedané. Navrhla, aby sa na budúce zvukový záznam zo zasadnutia zverejňoval na internete,  lebo je pochopiteľné, žeby zápisnica bola príliš obsiahla, keď je rokovanie dlhé. Tiež navrhla, aby na internete boli zverejnené mená, kto hlasoval za a kto proti.

J. Červenák vysvetlil, že sú tri spôsoby hlasovania: tajné, osobitným vyjadrovaním a aklamáciou. Členovia NRSM hlasujú aklamáciou. Môže sa hlasovať aj osobitným vyjadrovaním, keď sa zapisujú mená, ale aj ako kto hlasoval, ale sa o tom pred hlasovaním majú vyjadriť členovia – hlasovaním.
A. T. Makanová konštatovala, že spôsob hlasovania určí nový rokovací poriadok, zatiaľ používame ten, ktorý máme. Tiež konštatovala, že pripomienky A. Huďanovej sú miestne.   
K.Melegová Melichová mala pripomienku, že v zápisnici sú pravopisné chyby a niektoré mená a priezviská  sú zle napísané. Ide o prvú zápisnicu zo zasadnutia v novom zložení, ktorá mala byť korektne urobená. Poprosila, aby sa v budúcnosti na toto pridbalo.
A. T. Makanová dala zápisnicu na schvaľovanie. Zápisnica z 1. pracovnej schôdze NRSNM bola schválená väčšinou hlasov (za: 17, proti: 0, zdržaní: 10).

2.    Schválenie Štatútu NRSNM

A.T. Makanová pripomenula, že na 1. zasadnutí bola vymenovaná pracovná komisia v zložení: Vladislav Tárnoci, Viliam Slavka a Miroslav Vitéz. Na  pracovných zasadnutiach účinkoval aj tajomník NRSNM, Ladislav Čáni. Pracovný návrh bol zaslaný členom NRSNM pred siedmimi dňami na pripomienkovanie. Pripomienky sú zvážené, analyzované. Požiadala  právnika Vladislava Tárnociho, aby informoval o  tom, čo pracovná skupina navrhla.
V.Tárnoci najprv hovoril o pozmeňovacích návrhoch K.Melegovej Melichovej a potom aj o návrhoch, ktoré podal P. Surový v mene svojej volebnej listiny. Zmienil sa o každom pozmeňovacom návrhu osobite a vysvetlil, čo pracovná komisia akceptovala a inkorporovala do návrhu štatútu a zmienil sa aj o dôvodoch, pre ktoré väčšina pozmeňovacích návrhov nie je vsunutá do návrhu štatútu. Ide o návrhy, ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo ktoré by spravidla nemal spracúvať štatút, ale zákon, alebo naopak, ktoré by mal spracovať akt nižšieho rangu, napr. rokovací  poriadok. Niektoré návrhy by sa len ťažko dali uplatniť v praxi a nedávali by dobré riešenie v každej situácii, alebo by neboli praktické z ekonomických dôvodov.
A.T. Makanová informovala, že aj člen komisie na vypracovanie štatútu, Miroslav Vitéz, napísal krátke zdôvodnenie, kde hovorí, že súhlasí s podaným návrhom a zdôrazňuje, že je potrebné sledovať zmeny, ktoré sa udejú na úrovni štátu a zákona o národnostných radách. Teda, národnostnú radu onedlho čaká úprava, alebo aj zmena štatútu súvisiaca so zmenami v zákone, ktoré sa vzťahujú na kompetencie a status národnostných rád.
K. Melegová Melichová zdôvodnila svoje pripomienky k návrhu štatútu.
Konštatovala, že ak zákon neurčuje počet mandátov predsedu, neznamená, že národnostná rada to nemôže sama obmedziť.
Zdôraznila, že návrh o regionálnych kanceláriách neznamená automaticky aj to, že  sa kancelárie v tejto chvíli musia otvoriť, necháva možnosť urobiť to v budúcnosti. Myslí si, že dôvod týkajúci sa materiálnej situácie neobstojí, a štatút, ako najvyšší akt NRSNM, ktorý sa nemení každý rok, by to mal obsahovať.
Keď ide o tretiu, štvrtú a piatu pripomienku, verí, že sú v prospech ľahšej, lepšej a svornejšej práce, a že zabezpečia, aby sa tento slovenský parlament od začiatku správne a na dobrých základoch budoval a fungoval ako celok.
P. Surový sa najprv negatívne zmienil o tom, že návrh štatútu Slovenskej národnostnej rady je písaný v srbčine, cyrilikou.
Potom pokračoval v rovnakom tóne, nehovoril o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, ale všeobecne a negatívne o tom, ako vidí doterajšiu prácu NRSNM a predsedníčky A. Tomanovej Makanovej, tiež návrh nového štatútu. Zdôraznil, že návrhy jeho listiny sú urobené s cieľom zlepšenia transparentnosti a fungovania rady, a že listina sa dožaduje zmien, ktoré by mali byť v prospech všetkých Slovákov.
J.Paul vyjadril nádej, že  národnostná rada bude fungovať v lepšom ovzduší, aj treba aby tak bolo, hoci si je vedomý, že aj on sám rozširoval negatívnu energiu minulé štyri roky. Verí, že mal pravdu, že sa nerobilo dobre,  ale aj v to, že sa práca NRSNM zlepší, že sa vytvorí systém, ktorý bude fungovať v prospech všetkých tunajších Slovákov.
A.T. Makanová pozvala členov, aby sa hlasovaním vyjadrili o každom pozmeňovacom nárhu. Zdôraznila, že štvrtá pripomienka K. Melegovej Melichovej je už vsunutá do návru štatútu, o nej sa nebude hlasovať.

Pozmeňovacie návrhy K. Melegovej Melichovej:

1. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 13, proti: 11, zdržaní: 3)

2. pozmeňovací návrh je schválený (za: 15, proti: 9, zdržaní: 4)

3. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 12, proti: 11, zdržaní: 4)

5. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 13, proti: 13, zdržaní: 2)

Pozmeňovacie návrhy listiny Slováci vpred! – Pavel Surový:

1. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 10, proti: 13, zdržaní: 5)

2. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 13, proti: 13, zdržaní: 2)

3. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 9, proti: 14, zdržaní: 4)

4. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 10, proti: 13, zdržaní: 4)

5. pozmeňovací návrh je sčasti zaradený do návrhu štatútu (vsunutá je stredná časť navrhnutého doplnku: „alebo na návrh najmenej jednej tretiny členov Národnostnej rady.“
Členovia hlasovali o prvej a tretej časti doplnku, návrh je zamietnutý (za: 10, proti: 13, zdržaní: 5)

6. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 12, proti: 14, zdržaní: 1)

7. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 14, proti: 14, zdržaní: 0)

8. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 9, proti: 13, zdržaní: 6)

9. pozmeňovací návrh: prvá časť, vzťahujúca sa na bod 1. čl 39., je vsunutá do návrhu štatútu.

Ďalšia časť navrhnutúho doplnku je zamietnutá (za: 10, proti: 12, zdržaní: 5)

10. pozmeňovací návrh je zapracovaný do návrhu štatútu.

11. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 10, proti: 13, zdržaní: 6 (5?))

12. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 9, proti: 14, zdržaní: 4)

13. pozmeňovací návrh je zamietnutý (za: 9, proti: 13, zdržaní: 5)

A.T. Makanová dala na hlasovanie návrh štatútu so schválenými zmenami vcelku. Štatút so schválenými zmenami je schválený väčšinou hlasov (za: 15, proti: 0, zdržaní: 12).

Schôdzu opustili deviati členovia NRSNM: Pavel Surový, Libuška Lakatošová, Katarína Vrabčeniaková, Zlatko Lenhart, Anna Boldocká Ilićová, Janko Havran, Miroslav Benka, Zlatko Šimák a Anna Huďanová

 

3.    Návrh na vyhlásenie Matice slovenskej v Srbsku za združenie osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu a podporné stanovisko k zaradeniu MSS medzi reprezentatívne združenia Srbska v oblasti kultúry

A.T. Makanová pripomenula, že ide o návrh, ktorý I. Feldy podal na minulom zasadnutí a prečítala návrh rozhodnutia. Ide o rozhodnutie, v ktorom sa márodnostná rada odvoláva na Zákon o národnostných radách. Je tu aj ďaľšia iniciatíva I. Feldyho. Ide o to, aby v zmysle Zákona o kultúre (čl. 56) Matica slovenská v Srbsku získala  postavenie reprezentatívneho združenia v oblasti kultúry slovenskej národnosti v Srbsku.
Keďže sa Národnostná rada nemôže pozvať na Zákon o kultúre, požiadame ministra pre kultúru a informovanie Ivana Tasovca, aby ministerstvo v rámci svojich kompetencií vyhlásilo Maticu slovenskú v Srbsku za združenie reprezentatívneho významu pre slovenskú menšinu v Srbsku.
J. Brna vyjadril potešenie z tejto iniciatívy. Verí, že si matica to zaslúžila a že nikto v sieni nebude hlasovať proti.
P. Marčok, ako predseda obce Báčsky Petrovec, podporil tento návrh v mene všetkých občanov petrovskej obce.
J. Červenák konštatoval, že je demokraticky odísť z rokovania, ale si myslí, že vôbec nie je korektne odísť pred takýmto bodom, akým je toto vyhlásenie o Matici slovenskej v Srbsku.

A.T. Makanová pozvala prítomných, aby sa vyjadrili najprv o rozhodnutí, a potom aj o iniciatíve zaradiť MSS medzi reprezentatívne združenia Srbska v oblasti kultúry.

Rozhodnutie o vyhlásení Matice slovenskej v Srbsku za združenie osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu je jednohlasne schválené (za: 18, proti:0, zdržaní:0).

Iniciatíva, aby Ministerstvo pre kultúru a informovanie v rámci svojich kompetencií zaradilo Maticu slovenskú v Srbsku medzi reprezentatívne združenia Srbska v oblasti kultúry je jednohlasne schválená (za: 18, proti:0, zdržaní:0).

K. Melegová Melichová sa poďakovala v mene všetkých matičiarov a Matice slovenskej v Srbsku.

 

4.    Poskytovanie mienky k voľbe riaditeľky PU Radosno detinjstvo v Novom Sade

Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie, ozrejmila najprv dôvody na to, že je tento bod zaradený do programu rokovania NRSNM, a potom aj návrh, aby rada podporila kandidátku Mirjanu Đurđev, doterajšiu úradujúcu riaditeľku PU Radosno detinjstvo. Navrhla, aby v liste Predškolskej ustanovizni Radosno detinjstvo národnostná rada požiadala budúcu riaditeľku, aby  v slovenských a zmiešaných skupinách vždy pracoval zamestnanec, ktorý má zložený lektorát. Ďalej navrhla, aby národnostná rada podporila snahu združenia vychovávateliek ponúkať vo všetkých oddeleniach PU Radosno detinjstvo v Novom Sade vyučovanie slovenčiny ako alternatívneho programu. Ide o program, ktorý sa ponúka zadarmo, volia si ho rodičia, podporil ho Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie. Program tohto roku štartoval ako pilótny. Treba vyzvať škôlku, aby sa v budúcnosti aktívne zapojila do realizácie tohto projektu.
Na otázku I. Feldyho či namiesto zloženého lektorátu stačí aj skončená škola po slovensky, S. Zolňanová odpovedala, že to upravuje Zákon o základoch systému výchovy a vzdelávania, ktorý hovorí, že osoba, ktorá sa zamestnáva v ustanovizni, kde sa výučba koná v jazyku menšiny, má mať najmenej strednú školu v jazyku menšiny, alebo vyššie vzdelanie, prípadne zložený lektorát.

P. Marčok si myslí, že by bolo dobre požiadať o správu o všetkých zložených lektorátoch a že to treba robiť aj v budúcnosti. Vyjadril nádej, že sa lektoráty nebudú „paušálne“ deliť, lebo to nebude v prospech našich detí.

Myslí si, že z praktických a operatívnych dôvodov treba preveriť, či všetky práce ktoré vykonávajú výbory, teraz má robiť národnostná rada, po založenie nových výborov, alebo to majú  robiť doterajšie výbory.

A.T. Makanová dala na hlasovanie návrh listu, v ktorom národnostná rada poskytuje mienku o voľbe riaditeľky PU Radosno detinjstvo v Novom Sade. Navrhnutý list, ktorým sa podporuje kandidátka Mirjana Đurđev,  je jednohlasne schválený (za:17, proti:0, zdržaní:0).

 

5.    Podporné stanovisko k vymenovaniu náčelníčky Policajnej stanice Báčsky Petrovec

A.T. Makanová informovala, že národnostnú radu oslovila Vladimíra-Vierka Cerovská so žiadosťou podporiť jej uchádzanie sa o miesto náčelníčky Policajnej stanice Báčsky Petrovec, doterajší náčelník totiž od 1. januára ide do výslužby. V.V. Cerovská je už tam zamestnaná a spĺňa všetky potrebné kritériá. Ideou je, aby na čele Policajnej stanice Báčsky Petrovec bol príslušník slovenskej komunity. Prečítala žiadosť Vladimíry – Vierky Cerovskej o podporu národnostnej rady.
J.Červenák sa opýtal, čo sa stane, ak sa prihlási ešte niekto, kto spĺňa kritériá a je príslušníkom slovenskej menšiny, či národnostná rada podporí aj ďalšieho kandidáta. A.T. Makanová odpovedala, že si aj predseda petrovskej obce myslí, že by bolo dobre, aby náčelníkom bol príslušník slovenskej menšiny a že by z toho dôvodu národnostná rada mala podporiť aj iného kandidáta. O tom, kto bude zvolený, aj tak rozhoduje vedenie polície Srbska.
Návrh, aby NRSNM podporila vymenovanie Vladimíry-Vierky Cerovskej za náčelníčku Policajnej stanice Báčsky Petrovec dala predsedníčka na hlasovanie. Návrh bol jednohlasne prijatý (za:18, proti:0, zdržaní:0).

A.T. Makanová informovala, že odporúčanie národnostnej rady bude zaslané riaditeľovi Polície Republiky Srbsko Miloradovi Veljovićovi.

6.    Informácia o návrhu Zákona o učebniciach

A.T. Makanová informovala, že práve trvá verejná rozprava o zákone o učebniciach a že sa predstavitelia národnostných rád stretli pred niekoľkými dňami v Subotici a majú spoločné pripomienky k návrhu zákona.
S.Zolňanová informovala, v akej fáze je vypracovanie zákona, ako sú menšiny a národnostné rady do toho zapojené a vyzvala členov NRSNM, aby si predbežný návrh zákona pozreli na webovej stránke patričného ministerstva a zapojili sa do verejnej rozpravy, ktorá trvá do 15. decembra. Informovala, že zákon predvída, že menšiny môžu používať vlastné vydania učebníc z jednotlivých predmetov, preklady učebníc z väčšinového jazyka, ale v niektorých prípadoch je umožnený aj dovoz učebníc. Vysvetlila, aká bude úloha národnostných rád, keď ide o prekladanie učebníc do menšinových jazykov, že sa zákonom predvídajú dobré riešenia, koordinovaná aktivita národnostných rád, ministerstva a vydavateľa. Zdôraznila, že úloha národnostných rád v tejto oblasti sa týmto zákonom posúva dopredu.
Vyjadrila spokojnosť s pracovnou verziou zákona, ktorá sa, aspoň z aspektu slovenskej menšiny,  bude môcť uplatniť v praxi.
S.Zolňanová a A.T. Makanová ešte raz vyzvali členov NRSNM a osvetových pracovníkov, aby sa zapojili do verejnej rozpravy tak, že pošlú svoje pripomienky národnostnej rade, aby sa potom všetky spolu poslali do ministerstva.

 

7.    Informácia o okrúhlom stole na tému Mediálne zákony na lokálnej úrovni – návrh rozvoja lokálneho informovania v organizácií OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) a NSNV (Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny)

A.T. Makanová oboznámila členov, že národnostná rada poslala informáciu o okrúhlom stole, ktorý sa uskutoční zajtra, 11. decembra 2014 v Zhromaždení APV, a zároveň i pozvanie na účasť všetkým lokálnym médiám, verejnému servisu, všetkým našim novinárskym asociáciám a lokálnym samosprávam. Téma je aktuálna, veľmi dôležitá, pretože táto problematika potrebuje adekvátne riešenie. Prítomní budú i predstavitelia OBSE, Ministerstva pre kultúru a informovanie, Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a informovanie, Zhromaždenia APV, združení novinárov.

 8.    Informácia o projektoch zaslaných na súbeh Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

A.T. Makanová upozorňuje na informáciu, ktorú členovia rady majú pred sebou, o tom, aké projekty sú poslané na súbeh, koľko prostriedkov sa žiada, o ktoré výbory ide,  ale to neznamená, že úrad všetky prostriedky aj schváli.

 

9.    Informácia o výzve k slovenským kultúrnym, vzdelávacím a mediálnym inštitúciám a združeniam vyjadriť sa  o aktivitách, ktoré naplánovali na rok 2015

A.T. Makanová informovala, že sme na mailové adresy našich mediálnych a kultúrnych združení, domov kultúry, kultúrno-umeleckých spolkov, výchovno-vzdelávacích ustanovizní zaslali výzvu, aby určili svoje priority a dali nám vedieť, čo im je najpotrebnejšie, čo im treba najsúrnejšie zabezpečiť a či majú nejaké výročie, aby sme na základe toho vedeli urobiť plán a program NRSNM na budúci rok. Keďže sme na štátnom rozpočte a na programovom plánovaní, len to, čo bude v pláne a programe, sa bude môcť realizovať, a naopak. Dali sme mesiac a pol všetkým, aby zvolali svoje vedenia a oznámili nám, čo im je potrebné. Prioritou bude to, čo má celomenšinový, regionálny alebo lokálny význam, a čo patrí do štyroch oblastí v našej kompetencii. Výzva je zverejnená aj na webovej stránke NRSNM.

 

10.    Informácia o znížení mesačnej mzdy zamestnancov Odbornej služby NRSNM

A.T. Makanová v krátkosti informovala, že sa aj na národnostné rady, bez ohľadu na to, že majú status občianskeho združenia, vzťahuje výnos o znížení platov.

 

11.    Otázky a návrhy

Ján Slávik si pýtal informáciu o tom, aké sú plány, keď ide o budovu SKC  P. J. Šafárika v Novom Sade, keďže sa na nej zbúrala strecha a boli návrhy, aby tam pod jednou strechou sídlili všetky naše slovenské inštitúcie, ktoré sídlia v Novom Sade.
Druhá otázka sa týkala tzv. Ferkovho domu v Kysáči, ktorý používa ženský spolok v Kysáči, platí zaň podnájom v sume 15.000,00 din, čo je pre spolok veľa.

A.T. Makanová informovala, že rokovanie o spolku P.J. Šafárika pokračuje, a že práve zajtra sa má uskutočniť ďalšie zasadnutie na túto tému  s  predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí I. Furdíkom v biskupskom úrade v Novom Sade. Prítomní budú: biskup a novosadský farár,  riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostná rada a cirkevná správa. Keďže majetok patrí cirkvi, zasadnutie cirkev aj organizuje. Existuje ochota aj zo slovenskej aj zo srbskej strany urobiť tam multifunkčný objekt. Kameň úrazu je fakt, že v tej budove niekto žije, získal právo tam  byvať, takže sa najprv  hľadá riešenie tejto situácie.
Keď ide o etnodom v Kysáči, nájomné platí národnostná rada odvtedy ako je dom kúpený a prenajatý ženskému spolku, z prostriedkov, ktoré mesto Nový Sad dáva Národnostnej rade a to problémom nie je. Problém je v tom, že sa na renovovanie domu a na jeho adaptáciu  nemôžu písať žiadne rostriedky prostredníctvom projektov, lebo patrí mestu Nový Sad a nikto na to peniaze nevyčlení, ani Slovensko, ani Pokrajina. Už dva roky sa pokúšame túto situáciu vyriešiť, ale neexistuje vôľa v mestských štruktúrach, ani u primátora, ani u riaditeľa verejného podniku Poslovni prostor, čiže nepodarilo sa ešte urobiť zmluvu na dlhšie obdobie, čo je podmienkou, aby sa ženský spolok uchádzal o prostriedky na adaptáciu. O tom, či sa ešte niečo deje, národostná rada  nemá pravú informáciu, okrem takejto ústnej.
Ladislav Čáni ešte dodal, že na poslednom zasadnutí o spolku P.J. Šafárika bolo povedané, že by ÚSŽZ mohol zabezpečiť väčšiu časť prostriedkov, keby rodina, ktorá tam žije, odstúpila od svojho  nájomného práva. Druhú časť by dala cirkev.
I.Feldy nastolil otázku nedostatočného počtu zamestnaných vo verejnej správe Starej Pazovy, korí ovládajú slovenčinu, kvôli komunikácii s obyvateľstvom, a spomenul aj prípad zamestnankyne, ktorá dostala výpoveď.
A.T. Makanová konštatovala, že o to by predovšetkým mala dbať obec, a že existujú v staropazovskej obci aj ďaľšie problémy, ale aby NRSNM mohla reagovať, musí mať informáciu o tom v písomnej forme. Spomenula aj tabule pred domom zdravia písané iba cyrilikou, a problém, že ochotníkom – divadelníkom a tanečníkom sa nedovoľuje  mať skúšky v dome kultúry na javisku. V Kysáči je problémom financovanie rádia, mesto nevyčlenilo sľúbené prostriedky. Zdôraznila, že členovia národnostnej rady by o týchto veciach mali informovať v písomnej podobe, aby sa na zasadnutiach o nich rokovalo a potom spoločne oslovili kompetentní, ktorí to majú riešiť. Iba tak sa môže ísť do verejnosti a hovoriť o veciach, o ktorých sa, samozrejme, má hovoriť. Ide o to, že lokálne samosprávy nedodržiavaju zákon o lokálnej samospráve a ani svoje štatúty, v ktorých je zapísané aj právo na úradné používanie slovenského jazyka.
Miroslav Kožík informoval, že v Starej Pazove sú už zaslané dopisy na patričné obecné orgány v súvislosti s používaním siene v dome kultúry a s tabuľami písanými výlučne po srbsky, nejaký posun existuje, čakajú, čo sa ďalej udeje.
Milina Florianová, predsedníčka ešte aktuálneho Výboru pre informovanie, povedala, že je pre ňu, ako dlhodobú novinárku, veľmi znepokojujúce, a degradujúce, že sa v mediálnom zákone, a potom aj v práve schválenom Štatúte NRSNM, informovanie v slovenskej reči  zvádza na oboznamovanie, čiže „obaveštavanje“, čo je oveľa nižšia úroveň od tej, ktorú sme dosiahli.
S.Zolňanová informovala, že 16. a 17. decembra 2014 Ústav pre zveľadenie kvality výchovy  a vzdelávania v Belehrade v spolupráci s OBSE organizuje prvé sretnutie na tému štandardizácie srbského jazyka ako nematerinského. Výzva bola zaslaná školám a na toto stretnutie sa prihlásili gymnáziá z Petrovca a Kovačice, a základné školy z Kulpína, Hložian, Kovačice a Padiny. V mene NRSNM, keďže nemáme zvoleného nového predsedu Výboru pre vzdelávanie, stretnutia sa zúčastní S. Zolňanová.

V pokračovaní informovala, že Národnostnú radu oslovil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so žiadosťou, aby sme odporúčali školenie na strednej odbornej škole Svätého Jozefa  Robotníka v Žiline. Predseda ÚSŽZ I. Furdík vyzval Výbor pre vzdelávanie, aby odporúčal 3 až 6 žiakov, aby sa zapísali na túto strednú školu. S. Zolňanová si myslí, keďže sa o odchode žiakov na Slovensko minulé roky dosť diskutovalo na výbore, že by národnostná rada namiesto tohto skôr mala stanoviť nejakú stratégiu, s cieľom zadržať našich stredoškolákov. Pozvala členov, aby tento návrh zvážili a na jednom z budúcich zasadnutí sa aj vyjadrili o odchode našich žiakov na stredné školy na Slovensko a čo robiť s takým úradným oslovením, v ktorom vyslovene od nás žiadajú nielen  sprostredkovať túto výzvu školám, ale aj zabezpečiť troch až šiestich stredoškolákov.

K. Melegová Melichová sa obáva, že v našich školách čoskoro budeme mať obrovský pokles počtu detí a problém so zachovaním tried a učiteľského kádru. Keď sa raz triedy zatvoria, bude obrovský problém vrátiť ich znovu, keby sme eventuálne aj mali potrebu pre ne. Treba vynaložiť veľké úsilie a propagovať naše slovenské školy, aby sme dostali do nich čím viac detí.
A.T. Makanová zdôraznila, že Národnostná rada nikdy nereagovala na takéto výzvy.
J.Paul si myslí, že si týmto Slovensko rieši svoje problémy, že si chce zadržať svoje kádre.
P.Marčok: Nemôžeme zabrániť nikomu, aby išiel na Slovensko, ale treba zväčšiť možnosti našich škôl, dostavať internát, eventuálne robiť nábor na Slovensku, alebo aj v Maďarsku a Rumunsku, ak si chceme zachovať gymnázium. Je mienky, že inštitúcie treba  koncentrovať tam, kde sú Slováci, aby slúžili na zachovanie a udržanie slovenskej komunity, a nie tam, kde Slováci nie sú.

 

 

Zápisnicu zostavila
L. Damijanová

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
Anna Tomanová-Makanová