ZÁPISNICA Z PRVEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

Prvá pracovná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) sa uskutočnila zasadacej sieni na 3. Poschodí Zhromaždenia AP Vojvodiny, Vladiku Platona b.č. so začiatkom o 16.30 h.

Na schôdzi boli prítomní 29 členovia NRSNM: Anna Tomanová Makanová, Vladimír Valentík, Jarmila Ćendićová,, Ladislav Petrovič, Anna Chrťanová Leskovac, Miroslav Kožík, Zuzana Lenhartová, Martin Zloch, Jarmila Šprochová Beličková, Samuel Čelovský, Pavel Surový, Libuša Lakatošová, Katarína Vrabčeniaková, Zlatko Lenhart, Anna Boldocká Ilićová, Janko Havran, Miroslav Benka, Zlatko Šimák, Anna Huďanová, Katarína Melegová Melichová, Ján Slávik, Igor Feldy, Jarmila Bohušová, Pavel Marčok, Juraj Červenák, Ján Litavský, Ján Brna, Jarmila Agárska a Ján Paul.

Na schôdzi boli prítomní aj zástupcovia médií: Hlas ľudu, TV Nový Sad, TV Báčsky Petrovec, Rádio Báčsky Petrovec, RTV OK – Kovačica, Rádio Kysáč,, Novosadská televízia.

Schôdzu viedlo pracovné predsedníctvo v zložení Samuel Čelovský – predseda, Jaroslav Litavský a Mirosla Kožík – členovia.

Predseda pracovného predsedníctva Samuel Čelovský skonštatoval, že sú na schôdzi prítomní 29 členovia NRSNM a že je národnostná rada uznášaniaschopná. Následne navrhol program schôdze:

1.    Vymenovanie volebnej komisie
2.    Voľba predsedu NRSNM
3.    Voľba troch podpredsedov NRSNM
4.    Vymenovanie Komisie na zosúladenie Štatútu a Rokovacieho  poriadku NRSNM s platnou legislatívou
5.    Otázky a Návrhy

Po predložení návrhu programu 1. pracovnej schôdze NRSNM, predseda pracovného predsedníctva NRSNM dal na hlasovanie navrhnutý program.

Navrhnutý program 1. pracovnej schôdze NRSNM bol schválený jednohlasne.

Po schválení programu 1. pracovnej schôdze NRSNM sa pristúpilo k realizácii programu schôdze.

 

1.    Vymenovanie Volebnej komisie

Do volebnej komisie boli navrhnutí: Jarmila Ćendićová, Janko Havran, Igor Feldy, Ján Brna a Ján Paul.
Predseda pracovného predsedníctva Samuel Čelovský dal na hlasovanie navrhnutých členov volebnej komisie.

Členovi Volebnej komisie boli odsúhlasený jednohlasne.

 

2.    Voľba predsedu NRSNM

Predseda pracovného predsedníctva Samuel Čelovský informoval členov NRSNM, že na post predsedu NRSNM boli v písomnej forme navrhnutí dvaja členovia NRSNM.
Písomným návrhom, ktorý podpísali 13 členovia NRSNM do funkcie predsedu NRSNM bola navrhnutá Anna Tomanová Makanová.
Písomný návrhom, ktorý podpísali desiati členovia NRSNM, do funkcie predsedu NRSNM bol navrhnutý Pavel Surový.
Predseda pracovného predsedníctva Samuel Čelovský odovzdal slovo kandidátom na post predsedu NRSNM Anne Tomanovej Makanovej a Pavlovi Surovému (príhovory sú zachované vo forme zvukových záznamov).
Po konštatácii, že oba návrhy splnili formálne náležitosti a po príhovoroch oboch kandidátov, pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu.

Po ukončení hlasovania Volebná komisia sčítala odovzdané hlasy a skonštatovala, že sa hlasovania zúčastnilo 29 členov NRSNM.
–    Kandidátka Anna Tomanová Makanová získala 15 (pätnásť)  hlasov členov NRSNM.
–    Kandidát Pavel Surový získal 13 (trinásť) hlasov NRSNM.
–    Jeden hlasovací lístok bol neplatný.

Volebná komisia konštatovala, že na základe sčítania hlasov do funkcie predsedníčky NRSNM bola zvolená Anna Tomanová Makanová.

 

3.    Voľba troch podpredsedov NRSNM

Písomným návrhom, ktorý podpísali 18 členovia NRSNM boli do funkcie podpredsedov NRSNM navrhnutí: Juraj Červenák, Miroslav Kožík a Ján Litavský.

Písomným návrhom, ktorý podpísali 10 členovia NRSNM bol do funkcie NRSNM navrhnutý Ján Paul.
Predseda pracovného predsedníctva Samuel Čelovský skonštatoval, že oba písomné návrhy splnili požadované formálne náležitosti a dal na tajné hlasovanie návrhy na podpredsedov NRSNM.

Po ukončení tajného hlasovania Volebná komisia sčítala odovzdané hlasy a skonštatovala, že:

Kandidát Juraj Červenák získal 17 (sedemnásť) hlasov členov NRSNM.
Kandidát Miroslav Kožík získal 17 (sedemnásť) hlasov členov NRSNM.
Kandidát Ján Litavský získal 17 (sedemnásť) hlasov NRSNM
Kandidát Ján Paul získal 12 (dvanásť) hlasov NRSNM.

Volebná komisia konštatovala, že do funkcií podpredsedov NRSNM boli zvolení Juraj Červenák, Miroslav Kožík a Ján Litavský.

 

4 Vymenovanie Komisie na zosúladenie Štatútu a Rokovacieho poriadku NRSNM s platnou legislatívou

Po ukončení voľby predsedu a troch podpredsedov NRSNM pristúpilo sa k voľbe Komisie na zosúladenie Štatútu a Rokovacieho  poriadku NRSNM s platnou legislatívou.
Do komisie boli navrhnutí: Viliam Slávka, Vladislav Tárnoci, Pavel Lomianksy a Vladimír Jakáb.
Navrhnuté zloženie komisie bolo schválené a predsedníctvo NRSNM bolo splnomocnené, aby skontaktovalo navrhnutých právnikov a podľa potreby angažovalo aj iných odborníkov.

 

5. Otázky a návrhy

Pavel Surový: Navrhol, aby sa zverejnili všetky finančné zmluvy, rozhodnutia z minulej činnosti NRSNM na webovej stránke národnostnej rady.
Igor Feldy: Navrhol, aby sa Matici slovenskej v Srbsku udelil status inštitúcie osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu.

Predseda pracovného predsedníctva NRSNM poďakoval členom za ich účasť na schôdzi a uzavrel prvú pracovnú schôdzu NRSNM.

 

 

V Novom Sade, 21. 11. 2014

Zapísal: Ladislav Čáni

Samuel Čelovský
Predseda pracovného predsedníctva