Z udelenia Cien časopisov Nový život a Zornička

Tak ako každý rok aj koncom decembra 2013 vyhodnotili súbehy časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička. Najúspešnejších odmenili v pondelok 23. decembra v priestoroch NRSNM v Novom Sade, kde z tejto príležitosti bola pekná slávnosť.

zornicka-nz002

Na úvod sa prihovorili Zdenka Valentová Belićová, predsedníčka Výboru pre kultúru, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. Potom v mene hodnotiacich komisií sa slova ujali Jarmila Hodoličová a Adam Svetlík. Keď ide o Zorničku medziiným skonštatovali, že celková úroveň zaslaných prác mladých autorov je na vyššej literárnej úrovni a najmladšia generácia autorov sa najlepšie prejavila. Zvolili si lákavú tematiku a pochvalyhodná je i jazyková úroveň. Keď ide o Nový život porota skonštatovala, že tohtoročný súbeh bol v porovnaní s predošlými ročníkmi kvantitatívne i kvalitatívne horšie zastúpený, čo sa odrazilo i na výsledkoch, konkrétne neudelení 2. miesta v kategórii poézie a 2. miesta v próze. Dôvody menšieho počtu textov, navyše nie vždy so zodpovedajúcou úrovňou stvárnenia témy, môžu byť rôzne. Literatúre, a najmä písaniu, sa venuje čoraz menej ľudí predovšetkým z mladej generácie. Inak povedané, tvorba sa stáva elitnou záležitosťou alebo „srdcovkou“ ojedinelých nadšencov, medzi ktorých patria aj účastníci tohtoročnej súťaže.

zornicka-nz003

Keď ide o tvorbu pre deti, čiže Zorničku, rozhodnutím komisie (J. Hodoličová, Martin Prebudila a Pavel Matúch) v kategórii poézie prvú cenu neudelili, druhú dostala Mária Vršková za cyklus básní (spolu 5), a tretiu Anna Malková za básničky Bábkin strach a Darček. V kategórii prózy prvú cenu udelili Jánovi Žolnajovi za krátku prózu Izabela, druhú cenu získali Katarína Hricová za prácu Rozprávka o Samkovi a Samote a Anna Kukučková za prácu Na písmenko. Tretia cena sa dostala do rúk študentiek Anety Lomenovej za prácu Miškove dobrodružstvá a Martiny Bartošovej za prácu Dobrodružstvá červíka Kristofera.

zornicka-nz004

Keď ide o tvorbu pre dospelých, čiže Nový život, z básnických príspevkov komisia (Marta Součková, Z. Valentová Belićová a Adam Svetlík) prvú cenu udelila Martinovi Prebudilovi za cyklus Malá mi je báseň, druhú cenu neudelili, kým tretie ceny udelili Vladimírovi Ječmenovi za 3 básne Bez názvu a Svetlane Gaškovej za báseň Jupiter, Zeus a Rá. Za najlepší prozaický príspevok komisia ocenila prózu Janka Takáča Štráng, druhú cenu v kategórii prózy neudelili a texty ocenené 3. miestom napísali Katarína Hricová Som tu, Martina Bartošová Keď raz pochopíš, a Aneta Lomenová Pred tvárou súmraku.

Elena Šranková
Týždenník Hlas ľudu