Z tretieho zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 19. februára 2016 v miestnostiach NRSNM sa uskutočnilo tretie zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Na zasadnutí boli prítomní: predseda VPK Ján Slávik a členovia Martin Prebudila, Alexander Bako, Jarmila Stojimirovićová, Viera Miškovicová, Ján Agarský, Juraj Súdi a Vladimír Valentík.

3VPK 19 feb 2016 002

Po schválení programu rokovania a schválení zápisnice z 2. zasadnutia výboru prítomní sa venovali dôkladnej analýze navrhnutých Programov činnosti a finančných plánov Komisií Výboru pre kultúru na rok 2016. Členovia výboru mali veľmi náročnú úlohu prispôsobiť rozpočet z oblasti kultúry do orientačnej výšky minutých prostriedkov v roku 2015, hoci v deň zasadania výboru ešte stále z Autonómnej pokrajiny Vojvodiny nebolo potvrdené aká výška finančných prostriedkov sa z tohto zdroja vyčlení Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny. Známe boli iba financie, ktoré NRSNM vyčlení Republika Srbsko.

3VPK 19 feb 2016 003

Výbor pre kultúru počas zvažovania jednotlivých položiek a navrhovania výšky finančných prostriedkov pre určité podujatia alebo aktivity na zasadnutí vyniesol i jednotlivé závery. V rámci Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť do položky Oslavy 150. výročia divadla v Báčskom Petrovci navrhli zaradiť iba podujatia, ktoré Iniciatívny výbor osláv 150. výročia divadla zaradil do kompetencií Výboru pre kultúru. V rámci Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry navrhli z plánu vysunúť položku Podpora slovenských inštitúcií a združení z Novosadskej obce – financie z Mesta Nový Sad a presunúť ju do všeobecnej položky NRSNM, kde sú zaradené aj prostriedky, ktoré NRSNM získava z iných obcí.

V rámci Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry v rámci položky Podpora festivalov SKUS k festivalom V aradáčskom šírom poli a DIDA zaradiť aj iné podujatia, ktoré nemajú iba lokálne rámce. Keď ide o žiadosti spolkov a združení, ktoré reagovali na výzvu VPK NRSNM a uchádzali sa o prostriedky, treba ich informovať listom o možnosti uchádzania sa prostriedkov aj z iných zdrojov financovania. Pritom členov Komisie NRSNM, ktorá hodnotí projekty Pokrajinských sekretariátov pre kultúru a menšinové spoločenstvá upozorniť, aby uprednostnili žiadosti, ktoré VPK dostal na základe spomenutej výzvy. Členovia navrhli, aby sa do budúcna pri koncipovaní výzvy decídne stanovili kritériá a jasne v nej naznačilo čo by bolo možné financovať i priamo z prostriedkov VPK NRSNM.

Celkové trovy zasadnutia boli 18.901,00 dinárov.