Sa treće sednice Odbora za kulturu NSSNM

Dana 19. februara 2016. u prostorijama NSSNM je održana treća sednica Odbora za kulturu NSSNM. Na sednici su bili prisutni: predsednik OZK Jan Slavik i članovi Martin Prebuđila, Aleksandar Bako, Jarmila Stojimirović, Viera Miškovicova, Jan Agarski, Juraj Suđi i Vladimir Valenćik.

3VPK 19 feb 2016 002

Posle usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa 2. sednice odbora prisutni su se posvetili telemljnoj analizi predloženih planova svih sedam komisija Odbora za kulturu za 2016. godinu. Članovi odbora su imali veoma tešku i odgovornu ulogu da prilagode budžet iz oblasti kulture do orijentacione visine utrošenih sredstava u prethodnoj godini. Do dana zasedanja iz APV nije bilo potvrđeno koju visina sredstava će Pokrajina da izdvoji za Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i poznata su bila samo sredstva iz Republike Srbije.

3VPK 19 feb 2016 003

Odbor za kulturu je tokom sednice na osnovu analize i predloga visine finansijskih sredstava za pojedine manifestacije i aktivnosti doneo i nekoliko zaključaka. U okviru Komisije za pozorišnu i audiovizuelnu delatnost za Jubilej 150. godina pozorišta u Bačkom Petrovcu su za finansiranje predložili samo aktivnosti koje je Inicijativni odbor proslave ovog jubileja dao u nadležnosti Odbora za kulturu. U okviru Komisije za negovanje kulturno-umetničkih društava je predloženo da se sredstva koja NSSNM-u izdvaja Grad Novi Sad prebace izvan Odbora za kulturu, u opšte stavke NSSNM, gde se nalaze sredstva iz ostalih opština koje se izdvajaju za nacionalne savete.

Kada je reč o zahtevima za finansijsku podršku od strane kulturno-umetničkih društava i udruženja, predloženo je da budu obavešteni i o ostalim mogućnostima, izvorima finansiranja i da se komisija koja vrednuje projekte pokrajinskih sekretarijata obavesti o njihovim zahtevima.

Ukupni troškovi sednice iznose 18.901,00 dinara.