Z 2. zasadnutia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 23. marca 2015 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Zasadnutiu predsedal Branislav Kulík a zúčastnili sa ho všetci členovia Výboru a člen Výkonnej rady NRSNM poverený úradným používaním jazyka a písma Ján Paul.

Po schválený programu rokovania sa pristúpilo k jeho realizácii. Na začiatku zasadnutia členovia Výboru hovorili o prioritných aktivitách, ktoré si v najbližšom čase plánujú realizovať. Predsedníčka Komisie pre spoluprácu s radami pre medzi-nacionálne vzťahy Erka Viliačiková medzi prioritné aktivity tejto komisie v roku 2015 zaradila vypracovanie dotazníka o počte zamestnaných príslušníkov slovenskej menšiny v lokálnych samosprávach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití a potom jeho distribúciu do patričných inštitúcií.

Predsedníčka Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma Katarína Rašetová medzi prioritné projekty zaradila vypracovanie Právnicko terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka. Taktiež je potrebné, aby Výbor zrealizoval iniciatívu na Ústav pre výrobu bankoviek a mincí, v ktorej by sa žiadalo, aby sa doklady o  národnostnej príslušnosti tlačili dvojjazyčne.

Predsedníčka Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou Jarmila Agarská povedala, že prioritnými aktivitami tejto Komisie bude vypracovanie plagátu a brožúrky o jazykových právach menšín v Srbsku, ktoré by boli distribuované do všetkých lokálnych samospráv, v ktorých je slovenčina v úradnom použití. Ich distribúcia by bola jeden z dôvodov na stretnutie s predstaviteľmi lokálnych samospráv a členmi Rád pre medzinacionálne vzťahy, na ktorom by sa nadviazala a upevnila spolupráca, hovorilo sa o problémoch a spôsobe ich vyriešenia a spôsobe pestovania dobrej a úspešnej spolupráci. Členovia Výboru sa dohodli, aby sa týchto úradných návštev zúčastnili predstavitelia Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou a predstavitelia Komisie pre spoluprácu s Radami pre medzi-nacionálne vzťahy.

2-zas-vpupjp 002

Predseda Komisie pre Euro-projekty Ján Paul prítomných oboznámil, že sa už s niektorými členmi tejto komisie rozprával na tému Euro – projekty a že sa musia stretnúť a konkrétne sa dohodnúť o ďalších krokoch. Predseda Komisie pre spoluprácu s cirkvami Jaroslav Javorník pripomenul, že dôležitou akciou tejto komisie bude stretnutie evanjelickej mládeže báčskeho, banátskeho a sriemskeho seniorátu – Letenka 2015. Predsedníčka Komisie pre spoluprácu s mládežou Jarmila Šprochová Beličková medzi dôležité akcie tejto komisie zaradila založenie Asociácie mladých, ktorá by zastrešovala všetky naše mládežnícke organizácie a združenia. Taktiež je potrebné vypracovať kritériá na udeľovanie finančných prostriedkov mládežníckym a mimovládnym združeniam a organizáciám a čím skôr vypísať súbeh, ktorý bude trvať počas celého roka pokým sa nevyčerpajú prostriedky.

Projekty bude hodnotiť Komisia na udeľovanie finančných prostriedkov mládežníckym a mimovládnym združeniam na základe vopred vypracovaných kritérií. Predseda Komisie pre rozvoj civilného a mimovládneho sektora Žeľko Čapeľa prítomných informoval o tom, že táto Komisia tiež bude finančne pomáhať mimovládny sektor prostredníctvom súbehu a projekty bude hodnotiť rovnaká Komisia ako pri Komisii pre spoluprácu s mladými.

V pokračovaní zasadnutia sa hovorilo o návrhu na Pravidlá o spôsobe uplatnenia ustanovení predpisov o úradnom používaní jazykov a písem na území Obce Báčsky Petrovec, ktoré Obec Báčsky Petrovec poslala Výboru, aby vyjadril svoje stanovisko. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma uznáva, že sú tieto Pravidlá  v súlade so zákonom  a súhlasí s navrhnutými Pravidlami pod týmito podmienkami, že tabule ktoré sú v slovenčine zostanú nezmenené, ak sa budú rekonštruovať menia sa do pôvodnej podoby a na nových pridaných tabuliach musí byť názov napísaný najprv po slovensky a potom po srbsky cyrilikou a taktiež, aby názov mesta na vchode do Magliću bol napísaný okrem po srbsky cyrilikou aj po slovensky.  V nasledovnom bode rokovania členovia Výboru navrhli mená našich významných historických osobností do zoznamu, ktorý by sa využil ako pomôcka pri pomenovaní ulíc v slovenských prostrediach.

Na záver zasadnutia  Jarmila Agarská prítomných informovala o tom, že Kysáč už dlhší čas nemá slovenského matrikára a preto je potrebné riešiť tento problém. Hoci sa  z viacej prameňov posielali žiadosti na Mesto Nový Sad, aby sa v Kysáči zamestnal matrikár, ktorému je slovenčina materinský jazyk, žiadna odpoveď od príslušných orgánov neprišla. Členovia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma sa dohodli, že tento Výbor zašle priamo primátorovi mesta Nový Sad požiadavku na vyriešenie tejto problematiky – aby sa v Kysáči zamestnal matrikár, ktorému je slovenčina materinský jazyk. Ak jestvujú, potrebné je riešiť podobné situácie aj v iných prostrediach.

Lýdia Karkušová pripomenula, že dvojjazyčné výpisy nie sú preložené v úplnosti a preto si ich naši občania musia dať dodatočne prekladať súdnemu tlmočníkovi. Navrhla, aby sa tento problém riešil, s čím sa zhodla aj Katarína Rašetová, predsedníčka Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma, ktorá pripomenula, že si komisia  v rámci plánu a programu zaplánovala zrealizovať aj túto akciu.

Foto: Jasmina Pánikova

šifra

Cestovné trovy + diéty pre členov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

140

27.800,00 rsd