Z 2. zasadnutia Programovej rady Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

V Hložanoch dňa 8. mája 2013 v miestnostiach Miestneho spoločenstva po druhýkrát v tomto roku zasadala Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM v úlohe Programovej rady 43. Folkórneho festivalu Tancuj, tancuj. Prítomní boli: Valentín Michal Grňa (predseda), Anna Chrťanová Leskovac (podpredsedníčka), Ján Marko, Michal Hataľa, Željko Čapeľa, Jaroslav Litavský a Stanislav Dierčan. Na schôdzi sa definovali pravidlá Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… a schválený bol program a sprievodné podujatia tohto festivalu. Programová rada zároveň určila členov odbornej poroty, ktorá hodnotila prednes speváckych skupín a orchestrov a poroty, ktorá hodnotila prednes tancov. Taktiež bola podaná informácia o prihláškach na festival a podané boli i návrhy zmlúv a pravidiel Stretnutia v pivnickom poli a Detského folklórneho festivalu Zlatá brána.