VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku

na rok 2022

 

            Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj národnostnej menšiny na rok 2022 vyhláša Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu a optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku pôsobiacich v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného požívania jazyka a písma.

            Zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti slovenských spolkov, organizácií a združení a nevzťahuje sa na ich bežné programové aktivity.

            Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých pôsobenie  je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska. Pri posudzovaní projektov bude hodnotený, predovšetkým  význam a prínos projektu zachovávaniu národnej a kultúrnej identity príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

            Vzhľadom na situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, projekt musí byť  zrealizovateľný a udržateľný.

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 23. marca 2022.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive (www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

21000 Nový Sad,

Bul. M. Pupina ¼,

PRE VÝZVU VUPJP

 

K prihláške je potrebné pripojiť:

1.úradný doklad o registrácii právnickéj osoby – organizácie a združeni

2.popis činnosti v minulých rokoch

 

Komisia nebude rozoberať:

– neúplné prihlášky,

–oneskorené prihlášky (prihlášky prijaté v NRSNM po určenej lehote na podanie žiadostí)

– neprípustné prihlášky (prihlášky, čo podali neoprávnené osoby a subjekty),

– prihlášky, čo sa nevzťahujú na súbehom plánované účely,

– projekty, čo sa nemôžu prevažne realizovať počas bežného rozpočtového roku

  • projekty, ktoré sú vzhľadom na situáciu, ktorá sa vzťahuje na pandémiu COVID -19, nezrealizovateľné a neudržateľné.

 

 

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma                    predsedníčka NRSNM

Vladimír Francisty, v.r.                                                                       Libuška Lakatošová,v.r.