V. schôdza Výboru pre kultúru

 V pondelok 12. decembra 2011 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila 5. schôdza Výboru pre kultúru (ďalej iba VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM).
 VPK NRSNM aj v tomto roku pracoval v súlade so schváleným plánom a programom deviatich komisií a finančne podporil mnohé kultúrne podujatia. Jednou z najväčších priorít pre budúci rok je vypracovanie návrhu stratégie v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku, ktorou by sa mali určiť hlavné smerovania v oblasti zachovávania a rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov.
 Členovia VPK sa dohodli, že výročné správy komisií za rok 2011, plány a programy komisií za rok 2012 a návrh tímu na vypracovanie stratégie v oblasti kultúry budú schválené na nasledovnom zasadnutí VPK v januári 2012.
 VPK na ceny Ústavu pre kultúru Vojvodiny navrhol Miru Brtkovú, výtvarníčku, módnu návrhárku, divadelnú a filmovú režisérku a Samuela Čelovského, doktora vied, historika, kultúrneho historika, prekladateľa, vydavateľa bibliofílií.
 Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová hovorila o tom, že NRSNM plánuje byť zakladateľom alebo spoluzakladateľom celoslovenských kultúrnych podujatí, z čoho vyplýva povinnosť súčasných zakladateľov a organizátorov týchto podujatí zosúladiť ich akty so Zákonom o národnostných radách a tak umožniť účasť Národnostnej rady na spravovaní podujatí.

 Na zasadnutí NRSNM bolo navrhnuté, aby sa festivaly celomenšinového rázu organizovali ako Festivaly divadelnej tvorby vojvodinských Slovákov a Festivaly hudobno – folklórnej tvorby vojvodinských Slovákov. Podľa návrhu by festivaly mali obsahovať určité orgány a to Organizačno-správnu radu, Programovú radu a Koordinátora festivalu.
 Vladimír Valentík, predseda Komisie pre vydavateľskú činnosť VPK prítomných informoval o návrhu tejto komisie na nové zloženie deväťčlennej Vydavateľskej rady Slovenského vydavateľského centra, ktorá by v budúcnosti mala pôsobiť v zložení: Ladislav Čáni, Zuzana Čížiková, Michal Ďuga, Víťazoslav Hronec, Martin Prebudila, Adam Svetlík, Vladimír Valentík, Milina Sklabinská a Samuel Žiak. Návrh vyplýva z rozhodnutia NRSNM o vyhlásení Slovenského vydavateľského centra za inštitúciu osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu.