Týždňový metodický odborný kurz pre krajanských učiteľov

Termín: 10.-16.04.2011
10.04. (nedeľa) – príchod účastníkov
16.04. (sobota) – odchod účastníkov (prípadne po dohode už v piatok 15.04. popoludní)
Miesto: ŠaKS CĎV UK v M-H

Vybrané témy:

A. Materská škola
1. Rozvoj tvorivosti dieťaťa predškolského veku
2. Didaktické využitie hry
3. Špeciálna výchova hudbou
4. Tvorivé aktivity s jednoduchými pomôckami, netradičné techniky
5. Reč učiteľa, reč dieťaťa

B. Základná škola I. stupeň
1. Možnosti pedagogickej intervencie pri poruchách učenia
2. Inovačné metódy a stratégie stimulácie gramotnosti detí v mladšom školskom veku
3. Komunikatívne vyučovanie
4. Čítanie s porozumením, tvorivé písanie
5. Didaktické hry, inovatívne techniky vo výtvarnej a hudobnej výchove

C. Slovenský jazyk
1. Aktualizácia poznatkov z oblasti slovenského pravopisu a slovenskej výslovnosti, zmeny v oblasti slovnej zásoby
2. Tvorivé dielne: Praktické cvičenia zamerané na slovnú zásobu súčasného slovenského jazyka
3. Tvorivé dielne: Práca s  textom na hodinách slovenského jazyka a literatúry
4. Didaktické hry na hodinách slovenského jazyka
5. Tvorba súčasných autorov detskej literatúry
6. Rozvoj jazykových zručností

D. Manažérske vzdelávanie (vzdelávanie vedúcich pracovníkov)
1. Manažment zmeny
2. Riadenie výkonnosti organizácie a jej zamestnancov
3. Time manažment

Všetky skupiny majú v rozvrhu zaradenú aj tému:
„Osobnostný a kompetenčný rozvoj učiteľa (riadiaceho pracovníka)“

Bratislava 04.03.2011
 RNDr. Robert Povchanič