Oznámenie predškolským ustanovizniam, základným a stredným školám s vyučovacím jazykom slovenským

Organizuje sa kurz v Modre v Harmónii pre vychovávateľov, učiteľov 1. stupňa, slovenčinárov a riadiacích pracovníkov.
Zabezpečené je ubytovanie a strava. Plánovaná prax 2 dni v Bratislave. Cestovné trovy hradí vysielajúca škola.
Príchod 10.04. (nedeľa). Odchod z Modry 16.04.(sobota).

Kurz je akreditovaný v katalógu odborného zdokonaľovania na rok 2010/2011.

Potrebné je prihlásiť sa elektronicky, najneskôr do 20.03. na email: svetlana.zolnjan@rada.org.rs