Súbeh – vysokoškolské štipendiá študentom

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2011 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov:

1. znalosť slovenského jazyka (po slovensky zakončená základná alebo stredná škola, alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry),
2. orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenskou vyučovacou rečou, v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách,
3. úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy, v odboroch: matematika, fyzika, chémia a cudzie jazyky, právo a žurnalistika,
4. vyjadrenie o poberaní finančnej pomoci (štipendia, úveru a pod.) od iných organizácií a inštitúcií.

Potrebné doklady /fotokópie/:

1. Výpis z matriky narodených
2. Vysokoškolský dokument, z ktorého vidno, že žiak úspešne zakončil aspoň I. (alebo II., III., IV.) ročník vysokej školy z uvedených odborov so známkami zo všetkých predmetov
3. Čestné prehlásenie, o tom či uchádzač uberá inú formu finančnej pomoci,
4. Kontakt (adresa, telefón, elektronická pošta).

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.
Rozhodnutia o udelení vysokoškolských štipendií na dobu desať mesiacov, výšku štipendia, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.
Prihlášky s potrebnými dokladmi zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21 000 Nový Sad

Doklady je potrebné odoslať najneskôr do pondelku 31. októbra 2011.

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989