Ďalšia schôdza Komisie pre štipendiá

V žiackom domove v Báčskom Petrovci, dňa 14. septembra t.r. zasadala Komisia pre štipendiá na ktorej členovia komisie schválili poradovník pre ubytovanie v žiackom domove v Báčskom Petrovci pre stredoškolákov. Päťčlená Komisia schválila zdarma ubytovanie pre nasledovných šiestich stredoškolákov, ktorí navštevujú Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci: Michaela Tarnociová a Andrej Pintír z Pivnice, Veronika Fačarová zo Selenče, Karolína Kolarová z Jánošíka, Andrej Ďurík z Erdevíka a Dávid Dinga z Užíc.
Pre žiakov kovačického Gymnázia bude udelená jednorázová pomoc vo výške 200.000,00 na cestovné trovy a kúpu učebníc pre žiakov v slovenskej triede.
V ďalšom bode rokovacieho programu členovia komisie vypracovali podmienky štipendií pre študentov študujúcich na fakultách v Srbsku na rok 2011/2012.   

Pomienky na udelenie štipendia:
– musí byť žiakom II.,III. alebo IV. ročníka
– musí byť príslušníkom slovenskej národnosti
– musí mať prospech najmenej 4,00
– štipendium získajú prví piati žiaci podľa súbehovej listiny vypracovanej i v internáte (za predpokladu, že sú z Báčky, Banátu a Sriemu)
– kandidát môže takéto štipendium získať iba dvakrát počas školenia na gymnáziu
– ak dvaja kandidáti majú rovnaký počet bodov, prednosť majú žiaci vyšších ročníkov.