Súbeh na voľbu riaditeľa

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce Bački Petrovac, č. 4/12 a 6/2017) a Rozhodnutia správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci č. 43-36-20/2022

 

Správna rada Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci

vypisuje

VEREJNÝ SÚBEH

NA VOĽBU RIADITEĽA MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

 

 

Uchádzači musia splniť nasledujúce požiadavky:

 • mať vysokoškolské vzdelanie (vysokoškolské vzdelanie na druhom stupni postgraduálneho akademického štúdia – magisterské alebo špecializované akademické štúdium, alebo špecializované odborné štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie v rámci vysokoškolského štúdia v trvaní štyroch rokov) v oblasti sociálnych a humanitných vied;
 • mať zloženú odbornú skúšku;
 • mať najmenej päť rokov práce v muzeálnej oblasti;
 • že sa zúčastňoval a riadil odborné, vedecké a muzeologické projekty;
 • mať manažérske schopnosti, znalosti a skúsenosti;
 • ovládať a používať slovenský jazyk;
 • občianstvo Republiky Srbsko.

 

 

Uchádzači okrem prihlásenia sa do výberového konania musia predložiť:

 • životopis obsahujúci údaje o predchádzajúcej práci a dosiahnutých výsledkoch;
 • diplom získaného odborného vzdelania;
 • návrh programu práce a rozvoja múzea na obdobie štyroch rokov;
 • doklad o pracovných skúsenostiach;
 • osvedčenie o občianstve Republiky Srbsko(nie staršie ako šesť mesiacov);
 • potvrdenie, že kandidát nebol stíhaný;
 • rodný list;
 • overenú fotokópiu občianskeho preukazu.

 

Dokumenty k súbehu sa predkladajú v origináli alebo vo fotokópii overenej notárom alebo iným príslušným orgánom.

Lehota na predkladanie prihlášok uchádzačov na verejnýsúbeh je desať (10) dní odo dňa zverejneniasúbehu v denníku Dnevnik pre celé územie Republiky Srbsko, t. j. od 30. apríla do 9. mája 2022.

Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov sa vymenúva na obdobie štyroch (4) rokov.

Prihlášky s dôkazom o splnení podmienok označených „NA SÚBEH“ podávajte písomne​​doporučene na adresu: Múzeum vojvodinských Slovákov, 21470 Bački Petrovac, Maršala Tita 23 alebo osobne každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 na adrese:Ul. Maxima Gorkého 17, 21470 Bačsky Petrovec. Prihlášky na súbeh so špecifikovanou dokumentáciou je potrebné podať v zalepenej obálke.

Verejný súbeh na voľbu riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov bude uverejnený v denníku Dnevnik pre celú Republiku Srbsko, na webovej stránke Múzea vojvodinských Slovákov, Národnej služby pre zamestnávanie, Obce Báčsky Petrovec, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a v týždenníku Hlas ľudu.

Informácie o súbehu je možné získať na čísle 0637030254, alebo e-mailom: muzejvs@gmail.com.

 

 

 

Jaroslav Miklovic

predseda Správnej rady

Múzea vojvodinských Slovákov