Súbeh na poviedku a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička 
a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM
 
predlžujú lehotu na zasielanie prác na
SÚBEH
na poviedku a báseň pre deti 
 
Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:
 
1. cena 12. 000,00 dinárov
2. cena   8. 000,00 dinárov
3. cena   5. 000,00 dinárov 
 
Súbeh je predĺžený do 1. decembra 2012.
 
Práce treba zaslať na adresu:
Slovenské vydavateľské centrum,
Ul. XIV. VÚSB 4 – 6,
21 470 Báčsky Petrovec
,
s poznámkou Na súbeh Zorničky.
 
Redakcia časopisu Zornička