Súbeh na poviedku a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM

vyhlasujú predĺženie
SÚBEHU
na poviedku a báseň pre deti


Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

1. cena 15 000,00 dinárov
2. cena 10 000,00 dinárov
3. cena  5 000,00 dinárov

Súbeh je otvorený do 1. novembra 2011.

Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vyda¬vateľské centrum, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec, s poznámkou Na súbeh Zorničky.
Redakcia časopisu Zornička